„Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji” - PFRON ogłasza nowy konkurs

zdjecie do podglądu
Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Do 21 stycznia 2020 r. można składać wnioski w organizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych konkursie o nazwie: „Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji”.

W ramach konkursu istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w module B.

Szacowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych do konkursu wynosi ogółem 360.000 zł (dla jednostek sektora finansów publicznych - 120.000 zł, natomiast dla jednostek niebędących jednostkami sektora finansów publicznych - 240.000 zł).

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację badania mogą wystąpić:

Uczelnie - szkoły wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, ze zm.),

Jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183),

Instytuty badawcze, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1350),

Inne podmioty o udokumentowanym dorobku badawczym w zakresie problematyki dotyczącej przynajmniej jednego z wymienionych obszarów: niepełnosprawności, edukacji, kultury, różnorodności społecznej i kulturowej, działający na rynku przez okres minimum 3 lat, prowadzący działalność badawczą wpisaną do KRS/ewidencji działalności gospodarczej.

Wnioski można składać do 21 stycznia 2020 do godz. 10:00.

Więcej informacji można uzyskać tutaj.

Komentarze