Pożyczki dla NGO

zdjecie do podglądu
Logo rządowej Tarczy Antykryzysowej

Począwszy od środy, 24 czerwca 2020 r. organizacje trzeciego sektora i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą korzystać z umarzalnych pożyczek, które finansowane są z Funduszu Pracy.

Pożyczki te stanowią część Tarczy Antykryzysowej. Są one odpowiedzią rządu na postulaty zgłaszane przez cały sektor pozarządowy. Szacuje się, że z tego rozwiązania skorzysta około 64 tys. organizacji pozarządowych i innych organizacji pożytku publicznego.

Z pożyczek mogą korzystać NGO i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których przychód za poprzedni rok obrotowy nie przekroczył 100 tys. zł. Pożyczka może służyć pokryciu wydatków wynikających z działalności statutowej jak i gospodarczej organizacji trzeciego sektora lub innego uprawnionego podmiotu. Kwota, o którą można wnioskować to 5 tys. złotych, jednak łączna suma pożyczonych środków nie może przekroczyć 10% przychodu za poprzedni rok bilansowy. Okres oddawania pożyczonych pieniędzy jest odroczony o 3 miesiące od momentu udzielenia pożyczki i trwa 12 miesięcy. Jeśli po trzech miesiącach od skorzystania z nowej formy wsparcia organizacja trzeciego sektora lub inny podmiot uprawniony nie przerwie działalności, pożyczka zostanie w całości umorzona.

Wniosek o udzielenie pożyczki należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę organizacji trzeciego sektora lub innej organizacji pożytku publicznego.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Komentarze