Wsparcie w miejscu pracy dla osoby z niepełnosprawnością

zdjecie do podglądu
Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dzięki środkom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych możliwe jest otrzymanie dofinansowania obejmującego koszty szkolenia pracowników, pomagających osobie niepełnosprawnej w pracy.

Uprawnionym do otrzymania takiego wsparcia finansowego, jest każdy pracodawca, który zatrudnia osobę niepełnosprawną wymagającą wsparcia w zakresie:

  1. czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem
  2. czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy

Konieczne tutaj jest okazanie aktualnego zaświadczenia lub innych dokumentów potwierdzających następujące dane pracodawcy: pełna nazwa, NIP, REGON oraz czy pracodawca jest podatnikiem VAT.

Dokumenty należy dołączyć do wniosku w formie:

  1. skanu - w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON)
  2. kopii - w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które trzeba załączyć w oryginale

Bardzo prawdopodobna jest sytuacja, w której udzielający wsparcia wezwie beneficjenta do okazania oryginału dokumentu. Ma do tego prawo.

Wnioski przyjmowane są przez cały rok.

Maksymalna kwota dofinansowania może wynosić 100 proc. kosztów szkolenia, ale nie może przekroczyć kwoty najniższego wynagrodzenia.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Komentarze