Rząd pomoże podmiotom ekonomii społecznej

zdjecie do podglądu
Pliki banknotów stuzłotowych

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Bankiem Gospodarstwa Krajowego przygotowało Pakiet ulg dla podmiotów ekonomii społecznej w spłacaniu pożyczek na rozwój i pożyczek na start z Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

Podmioty ekonomii społecznej mogą wnioskować o wydłużenie karencji w spłacie kapitału o dodatkowych kilka miesięcy. Okres ten nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. Wprowadzono również możliwość tak zwanych wakacji kredytowych. Polega ona na możliwości zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych na okres nie dłuższy niż pół roku.

Ponadto podmioty ekonomii społecznej wprowadził opcję dwukrotnego obniżenia oprocentowania na okres nie dłuższy niż rok - dla pożyczek nowych i już zawartych. Podmioty ekonomii społecznej mogą wnioskować także o obniżenie oprocentowania do 0% na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy w wypadku trudnej sytuacji finansowej, która jest rezultatem sytuacji epidemicznej w kraju. Istnieje również możliwość wydłużenia czasu istnienia utworzonego przez podmiot ekonomii społecznej miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy, przy czym dotyczy to zarówno zawartych umów pożyczki, jak i nowych pożyczek zawieranych do 31 grudnia 2020 r.

Podmioty ekonomii społecznej mają również opcję wydłużenia okresu spłaty pożyczek, zarówno na start, jak i pożyczki rozwojowej, maksymalnie o okres 12 miesięcy.

Aby uzyskać powyższe udogodnienia podmioty ekonomii społecznej powinny złożyć wniosek do Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Udogodnienia mogą zostać wprowadzone pod warunkiem, że według oceny Pośrednika Finansowego pożyczkobiorca wiarygodnie uzasadnił, że sytuacja związana z koronawirusem spowodowała problemy z płynnością finansową w czasie spłaty pożyczki lub tworzy ryzyko takich problemów w przyszłości.

Opracowano na podstawie artykułu dostępnego tutaj.

Komentarze