Dowóz dzieci z niepełnosprawnościami do szkół

zdjecie do podglądu
Fragment wózka inwalidzkiego, widać koła i nogi siedzącej na nim dziewczynki

Sejm rozpoczął prace nad nowelizacją prawa oświatowego dotyczącą regulacji dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do szkoły. Jest to związane z koniecznością wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał stwierdził, że obowiązujące przepisy prowadzą do sytuacji, w której w różnych gminach środki przeznaczone na ten cel bardzo się od siebie różnią. Dlatego też należy je uszczegółowić. Rzecznik Praw Obywatelskich ma obawy, że obecny projekt nowelizacji ustawy ureguluje w sposób szczegółowy dojazd dzieci do szkoły ograniczając przy tym liczbę dotowanych przewozów. Rodzice również, że przepisy nowelizacji w obecnym kształcie, mogą spowodować ograniczenie dziennych kursów pomiędzy domem a szkołą.

Nowelizacja przepisów w obecnym kształcie, da samorządom możliwość wywierania nacisku na rodziców, aby samodzielnie organizowali przejazd dziecka do szkoły. Może się to zdaniem RPO odbywać kosztem rezygnacji z ich aktywności zawodowej.

Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem, gmina ma obowiązek zwrócenia kosztów przejazdu ucznia z niepełnosprawnościami wraz z opiekunem do szkoły. Dokładne zasady refundacji określane są jednak na podstawie umowy pomiędzy samorządem a rodzicami w wypadku, gdy to oni zapewniają dowóz i opiekę. Ponadto gminna organizacja dowozu ma w przepisach pierwszeństwo przed prywatnymi dojazdami rodzica z dzieckiem.

Prawo nie przewiduje żadnych kryteriów, na podstawie, których ma być ustalana kwota refundacji dowozu. Powoduje to, że jej zasady często jednostronnie określa wójt. Poszczególne gminy mogą, zatem różnie ustalać stawkę zwrotu za kilometr przejazdu.

W tzw. postanowieniu sygnalizacyjnym z 2017 r. Trybunał Konstytucyjny podkreślił konieczność bardziej szczegółowego uregulowania całego problemu przez ustawodawcę. W związku z tym w marcu 2018 r. do Senatu wpłynęła inicjatywa legislacyjna senatorów w sprawie nowelizacji Prawa oświatowego. Jest to odpowiedź na wskazywane wady obecnie obowiązującego prawa, dostrzeżone też przez TK. Duża część rodziców ma wątpliwości, co do projektu nowych przepisów.

Ze skarg, które trafiających do RPO wynika, że algorytm obliczania kosztów nie zrealizuje postanowienia Trybunału, co do kosztów rzeczywiście ponoszonych przez rodziców, związanych z dowozem dzieci z niepełnosprawnościami do szkół. Nowelizacja uwzględnia, bowiem jedynie zwrot kosztów za paliwo. Rodzice są zdania, że powinni być uprawnieni do otrzymania zwrotu również innych niezbędnych kosztów, m.in.: amortyzacji pojazdu czy dostosowania wyposażenia samochodów do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Komentarze