Prawo

Multibecikowe

9 lutego 2006 weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o świadczeniach rodzinnych,wprowadzające nowe formy wsparcia z tytułu urodzenia dziecka. Oprócz wypłacanego dotychczas dodatku do zasiłku rodzinnego pojawia się niezależna od dochodu jednorazowa zapomoga. Gminy, które będzie na to stać wypłacą dodatkowe wsparcie ze środków własnych.

Było 500, jest 1000

Z dniem 29 grudnia 2005 Sejm RP zmienił ustawę o świadczeniach rodzinnych. Ustawa m.in. podwyższa kwotę dodatku z tytułu urodzenia dziecka do 1000 zł, ale to nie koniec zmian.

Jak ustanowić pełnomocnika

Pisaliśmy już, że jedną z alternatyw wobec ubezwłasnowolnienia może być pełnomocnictwo. Jak je ustanowić w sprawach podatkowych? - wyjaśnia wczorajsza „Gazeta Prawna”.

Zmiany w ustawie o rehabilitacji?

Projekt nowelizacji kodeksu pracy i niektórych innych ustaw przewiduje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie musiał pokryć z własnych środków wartość dofinansowania wynagrodzeń dla osób z dysfunkcjami

Bezpłatny abonament - sprawdź czy masz ulgę

Do 16 grudnia osoby niepełnosprawne zwolnione z opłat abonamentowych za radio i telewizję muszą złożyć oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania z tej ulgi. Jeśli tego nie zrobią, stracą prawo do bezpłatnego abonamentu.

Masaż to też ulga rehabiltacyjna

Osoba z orzeczoną grupą inwalidzką m.in. z powodu poważnych schorzeń kręgosłupa może wydatki na masaże zlecone przez lekarza odliczyć od dochodu w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej.

Niepotrzebne ubezwłasnowlnienia

Nie cichnie szum wokół ZUS-u. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, grożąc pozbawieniem prawa do renty socjalnej, wywiera presję na opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie, aby ubezwłasnowolniły swoich podopiecznych – pisała wczorajsza Gazeta Prawna.

Renty socjalne bez ubezwłasnowolnienia

Zmuszanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych rodziców do ubezwłasnowolnienia niepełnosprawnych dorosłych dzieci jest niezgodne z konstytucją – stwierdza rzecznik praw obywatelskich we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

Jakie świadczenia rodzinne od 1 września?

Ustawa o świadczeniach rodzinnych była już wielokrotnie nowelizowana. Ostatnia nowela wprowadzona przez ustawę z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, ponownie zmieniła treść niektórych regulacji w zakresie tych świadczeń.    

Ile czasu na urlop

Ile dni urlopu ma niepełnosprawny i czy musi wykorzystywać dodatkowe dni wolne na udział w turnusie rehabilitacyjnym? Na to pytanie odpowiadają eksperci „Gazety Prawnej”.
Subskrybuje zawartość