Forum Wielkopolski Portal Informacyjny Osób Niepełnosprawnych :: Forum Strona Główna Wielkopolski Portal Informacyjny Osób Niepełnosprawnych :: Forum

 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 


Zmiany do ustawy o rehabilitacji - dyskusja

Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Wielkopolski Portal Informacyjny Osób Niepełnosprawnych :: Forum Strona Główna -> Organizacje pozarządowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
lucho78Dołączył: 23 Lip 2004
Posty: 459

PostWysłany: Czw Mar 02, 2006 12:39 pm    Temat postu: Zmiany do ustawy o rehabilitacji - dyskusja Odpowiedz z cytatem

19 kwietnia odwiedzi nas Pełnomocnik Rządu ds. osób Niepełnosprawnych aby spotkać się ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i przedyskutować projektowane zmiany do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wtedy na wspólnym spotkaniu nasze organizacje będą mówić czego oczekują od ustawy i jak powinna wyglądać. Bo założenie jest takie, że od 1 stycznia 2007 wejdą poprawki do "starej" ustawy, a od 1 stycznia ma wejść nowa. Jak będzie wyglądać, tego jeszcze nie wie nikt:)O spotkaniu i przygotowanaich do niego, będę pisał szerzej na pion-ie. Poniżej drukuję proponowane zmiany do ustawy, wraz z wytłumaczeniem "o co tu chodzi". Nie czyta się tego łatwo, wiem, ale warto:)
Będą pewnie jakieś spotakania ngosów przed konferencją, a póki co, zapraszam do drukowania komantarzy na pionie, a także wysyłania ich Michała Tomczaka, radnego i członka POPONU - tomczak@poznan.popon.pl (do 7 marca). Pogadajmy o tej ustawie, bo się potem obudzimy z ręką w nocniku!

Wpierw uzasadnienie, bo jest bardziej konkretne, a w drugim poście same zmiany do ustawy:


UZASADNIENIE

Propozycja nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynika z potrzeby uporządkowania systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w szczególności w zakresie:

1) Wprowadzenia obowiązku przeprowadzania przez powiat kontroli funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej co najmniej raz w roku oraz modyfikacji zasad przyjmowania do warsztatów terapii zajęciowej

W obecnym stanie prawnym zagadnienie kontroli warsztatu terapii zajęciowej regulowane jest przede wszystkim przepisami wykonawczymi do ustawy. Określają one jedynie zakres i tryb przeprowadzania przez powiatowe centrum pomocy rodzinie kontroli warsztatu. W świetle wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli, przeprowadzonej w latach 2002 – 2004, takie rozwiązanie wydaje się niewystarczające, stąd propozycja (art. 10b ust. 6a) dodania przepisu o obowiązku kontroli funkcjonowania warsztatu (co najmniej raz w roku) i informowania o jej wynikach Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Ze wspomnianej kontroli NIK wynika również, że rekrutacja uczestników warsztatów terapii zajęciowej była obarczona istotnymi wadami. Podmioty dokonujące wyboru nie przestrzegały oczywistej zasady równego dostępu osób niepełnosprawnych do tej formy rehabilitacji. Z kolei brak kryteriów naboru powodował daleko idącą dowolność rekrutacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej. W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości proponuje się włączenie do procedury naboru uczestników poprzez nałożenie na podmiot zamierzający zorganizować lub prowadzący warsztaty obowiązku uzgadniania z powiatowym centrum pomocy rodzinie kandydatur, co będzie także służyć zapewnieniu równego dostępu do terapii zajęciowej (art. 10f ust. 2).
W związku z utratą mocy obowiązującej ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, w miejsce której obowiązuje ustawa o świadczeniach rodzinnych, należało wprowadzić odpowiednie zmiany do art. 10e ust. 1.

2) Dostępu do niektórych instrumentów rynku pracy

Doprecyzowano i uzupełniono brzmienie art. 11 w taki sposób, aby jednoznacznie wskazać, że osoby niepełnosprawne zarejestrowane jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu mogą dodatkowo - poza uprawnieniami wynikającymi z przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - korzystać z niektórych usług i instrumentów określonych w tych przepisach, a zarezerwowanych dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Uzupełnienie to ma na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych odnośnie zakresu uprawnień zarejestrowanych osób niepełnosprawnych jakie pojawiły się po wejściu w życie nowelizacji przepisu art. 11 wprowadzonej art. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 164, poz. 1366) z dniem 1 listopada 2005 r. Zadania w zakresie usługi i instrumentów wynikającymi z przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczące osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, finansowane będą ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Tymi dodatkowo finansowanymi instrumentami będą:
- koszty badań lekarskich mających na celu twierdzenie zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub wykonywania pracy na podstawie umowy aktywizacyjnej, o której mowa w art. 61c ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia (...),
- zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkolenia lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego,
- zwrot kosztów zakwaterowania
- koszty zakwaterowania i wyżywienia w przypadku skierowania na szkolenie odbywane poza miejscem zamieszkania
- kosztów przejazdu do pracodawcy i powrotu do miejsca zamieszkania na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia (...).
Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dodatkowego wsparcia w w/w formach ma stanowić bodziec dla pobudzenia szerszej ich aktywności na rynku pracy, zwłaszcza w fazie poszukiwania zatrudnienia oraz okresu przygotowania do pracy.

3) Wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne
Nowelizując art. 12 - proponuje się zastąpienie dotychczasowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (ewentualnie rolniczej) nową instytucją, umożliwiającą uzyskanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej lub działalności rolniczej.
Powyższa zmiana ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Ponadto zmierza ona do ujednolicenia instrumentów przewidzianych w ustawie o rehabilitacji i w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.). Zmiana ta będzie miała znaczny wpływ na strukturę wydatków samorządów powiatowych, w jej wyniku znacznie większy udział środków pozostających w dyspozycji powiatów powinien być przeznaczany na samozatrudnianie osób niepełnosprawnych (w chwili obecnej większość tych środków przeznaczana jest na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych).

4) Zmiany zasad udzielania pomocy w formie finansowania ze środków publicznych składek na ubezpieczenia społeczne; odstąpienie od finansowania ze środków publicznych składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracownika

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne od zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych, dokonywane jest z budżetu państwa i PFRON. Przewiduje się utrzymanie tego mechanizmu z tą jednak różnicą, że refundacja następować będzie na podstawie wniosku złożonego przez pracodawcę po opłaceniu należnych składek na ubezpieczenia społeczne. Wprowadzenie nowej zasady (art. 25) umożliwi dokonywanie stosownej refundacji przez jeden podmiot (PFRON), do którego również przekazywana będzie dotacja z budżetu państwa na finansowanie tego zadania w części określonej ustawą. Umożliwi to precyzyjne monitorowanie pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorstwom w ww. formie oraz powstrzymanie się od jej udzielenia w przypadku, gdyby udzielenie tej pomocy skutkowało przekroczeniem dopuszczalnego pułapu pomocy, co nie jest możliwe w obecnym stanie prawnym, gdyż pomoc ta ma charakter automatyczny.
Jednocześnie odstąpiono od możliwości finansowania składek należnych od pracownika. Obecnie środki te, pozostając u pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, stanowią nieoznaczoną pomoc publiczną, a zatem pozostają one w jego swobodnej dyspozycji.
Ponadto odstąpiono od finansowania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych rozpoczynających działalność gospodarczą, uznając, że nowe rozwiązania w zakresie pomocy dla tych osób są zdecydowanie korzystniejsze od dotychczasowych (dotacja zamiast pożyczki), co pozwala na rezygnację z instrumentu mającego charakter pomocy automatycznej.

5) Uzupełnienia przepisów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
Zmiana ma na celu nadanie PFRON uprawnień kontrolnych, umożliwienia przywracania terminów składania informacji o pracownikach i wniosków o wypłatę dofinansowania do wynagrodzenia (art. 26a i 26c).
W dotychczasowym stanie prawnym brak jest przepisów dających podstawę Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do kontroli w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, a w szczególności prawidłowości zatrudniania i wypłaty wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, do których udzielono dofinansowania ze środków Funduszu, zatem niezbędne jest uzupełnienie przepisów tak, aby PFRON jako organ udzielający pomocy miał możliwość jej kontrolowania.
Zaproponowano, aby terminy do złożenia informacji o pracownikach i wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania zostały określone w rozporządzeniu z możliwością ich przywracania na podstawie art. 58 kodeksu postępowania administracyjnego, co jest niezbędne ze względu na zgłaszane problemy pracodawców z dotrzymaniem terminów do złożenia wymaganych przez ustawę informacji i wniosków, przede wszystkim z przyczyn niezależnych od woli pracodawców. Ponadto w celu uproszczenia systemu dofinansowania do wynagrodzeń wprowadza się rozwiązania łagodzące procedurę udzielania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych poprzez odstąpienie od uzgadniania salda na rzecz jego ustalania przez Fundusz oraz zaproponowanie przepisu, na podstawie którego dofinansowanie będzie podlegało wstrzymaniu do czasu uregulowania zaległości wobec Funduszu.
Przewidziano również przepisy, zgodnie z którymi to Fundusz będzie ustalał wysokość dofinansowania, co spowoduje brak odmowy wypłaty całości dofinansowania w przypadku różnic w kwotach tego dofinansowania wnioskowanych przez pracodawcę i ustalonych przez Fundusz. Natomiast pracodawca kwestionujący ustalenia Funduszu będzie miał możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania.
W nowelizacji wprowadza się przepisy, na podstawie, których pracodawcy z chronionego rynku pracy będą otrzymywali dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych do wysokości wynagrodzenia osiąganego przez pracownika niepełnosprawnego.
W chwil obecnej zgodnie z art. 26a ust. 5 ustawy różnica pomiędzy kwotą miesięcznego dofinansowania a kwotą miesięcznego wynagrodzenia osiąganego przez pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego u pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej przekazywana jest na rachunek zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na indywidualny program rehabilitacji pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej.
Zatem pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej nie będą w systemie dofinansowania otrzymywali nadwyżki do przekazania na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

6) Nowych instrumentów wspierające zatrudnienie bezrobotnych i poszukujących pracy osób niepełnosprawnych

Uzupełniono przepisy dotyczące pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych w zakresie finansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyposażenia stanowisk pracy i 60% kosztów płacy przez okres 12 miesięcy osób niepełnosprawnych skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy.
Obecnie funkcjonujące instrumenty wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie dają pracodawcy podstaw do uzyskania środków na wyposażenie miejsca pracy osoby niepełnosprawnej. Należy zauważyć, że niejednokrotnie owo wyposażenie jest warunkiem zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, w związku z czym brak tego instrumentu skutkuje mniejszym popytem na pracę takich osób. Wprowadzenie możliwości uzyskania przez pracodawcę zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, z jednoczesnym warunkiem utrzymania jej w zatrudnieniu przez określony okres zwiększy zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, poziom zatrudnienia wśród tych osób, a także da gwarancję ich aktywności zawodowej (art. 26e).
Wprowadzono również instrument dający podstawę do finansowania 60% kosztów płacy osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu w przypadku skierowanych ich do pracy przez powiatowy urząd pracy (art. 26f). Wprowadzenie proponowanych unormowań pozwoli na pełniejsze dostosowanie zakresu uprawnień pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne wynikającego z przepisów krajowych do zakresu uprawnień przewidzianych w przepisach o pomocy na zatrudnienie przewidzianych rozporządzaniem Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE L 337 z 13.12.2002).


7) Zmian dotyczących zakładów aktywności zawodowej

Ze względu na wątpliwości prawne dotyczące możliwości tworzenia zakładów aktywności zawodowej przez gminy i powiaty konieczne jest uregulowanie tego zagadnienia.
Proponuje się zmianę redakcji art. 29 ust. 1 ustawy w części uprawniającej gminy oraz powiaty do tworzenia zakładów aktywności zawodowej.
Przepisy regulujące tworzenie i działanie zakładów aktywności zawodowej nie zawierają ograniczeń co do zakresu prowadzonej działalności przez zakłady aktywności zawodowej natomiast z przepisów:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)
wynika, iż w celu realizacji swoich zadań gmina oraz powiat mogą tworzyć jednostki organizacyjne, jednakże z takim zastrzeżeniem, że gmina i powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej, ponadto gmina – nie może prowadzić własnej działalności w formie innej niż zakład budżetowy (a takim jest zakład aktywności zawodowej).
Biorąc pod uwagę fakt, że zakład aktywności zawodowej nie stanowi wyodrębnionego i samodzielnego prawnie podmiotu, tylko uzależniony jest od organizatora, aby mógł rzeczywiście stanowić wyodrębnioną finansowo i organizacyjnie jednostkę oraz, aby nie ograniczał go zakres wykonywanej działalności (jak to wynika z przywołanych wyżej ustaw kompetencyjnych), konieczna jest omawiana nowelizacja art. 29 ust. 1 ustawy.
Ponadto nowelizacja art. 29 ma umożliwić zatrudnienie w tych zakładach osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono chorobę psychiczną lub upośledzenie umysłowe, w szczególności tych, wobec których rada programowa warsztatu terapii zajęciowej stwierdziła, zgodnie z art. 10a ust. 5 pkt 1 ustawy, że osiągnęły postępy w rehabilitacji uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w zakładach aktywności zawodowej.
W/w osoby mają znaczne trudności w znalezieniu zatrudnienia na tzw. otwartym rynku pracy jak również w zakładach pracy chronionej i dlatego konieczne jest zaproponowanie zmiany umożliwiającej im przede wszystkim zatrudnienie w zakładzie aktywności zawodowej.

Cool Zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

W zakresie regulacji dotyczących wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych niezbędne jest dokonanie dwóch zmian. Pierwsza dotyczy konieczności rezerwowania 15% środków zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych na realizację indywidualnych programów rehabilitacji pracowników niepełnosprawnych, druga możliwości wydatkowania tych środków na cele operacyjne.
W chwili obecnej pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej jest obowiązany do przeznaczania co najmniej 15% środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na indywidualne programy rehabilitacji(art. 33 ust. 3 pkt 4 usatwy).
Konieczność zmian podyktowana była potrzebą zapewnienia odpowiedniej ilości środków funduszu rehabilitacji na finansowanie działań mających na celu zmniejszenie ograniczeń zawodowych wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności niepełnosprawnych pracowników.
Jednak pracodawcy wskazują na potrzebę „uwolnienia” tych środków tak, aby mogły one być wydatkowane poza realizacją indywidualnych programów rehabilitacji na pomoc indywidualną i inne tytuły możliwe do poniesienia w ramach środków zakładowego funduszu rehabilitacji. Proponowana zmiana spowoduje większą elastyczność w wykorzystaniu środków finansowych zgromadzonych na zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i pozwali pracodawcy na ich wydatkowanie zgodnie z aktualnymi potrzebami związanymi z utrzymaniem w zatrudnieniu pracowników niepełnosprawnych.
Druga zmiana dotyczy uchylenia art. 33 ust. 7c oraz 7d ustawy i odstąpienia od możliwości wykorzystania przez pracodawcę do 70% środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Wykorzystanie środków funduszu rehabilitacji na ten cel było możliwe przed dniem akcesji. Uchylenie tego przepisu jest konieczne ze względu na brak możliwości wydania odpowiedniego programu pomocowego.


9) Pomocy na szkolenia

Propozycja zmiany obejmuje zwiększenie wysokości refundacji ze środków PFRON kosztów szkolenia zatrudnionych u danego pracodawcy osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z 75% na 90% kosztów szkolenia.
Zmiana ta jest konieczna w związku z potrzebą dostosowania art. 41 ust. 2 ustawy do norm prawa europejskiego, określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001).
Intensywność pomocy na szkolenia, zgodnie z w/w rozporządzeniem Komisji, uzależniona jest od rodzaju szkoleń (szkolenia ogólne lub specjalistyczne) oraz od kategorii beneficjenta pomocy – maksymalny pułap intensywności to 90% kosztów szkolenia.
Zmiana obowiązującego art. 41 ustawy o rehabilitacji uchyli ponadto nałożony na pracodawcę korzystającego z refundacji na szkolenia, obowiązek zatrudniania pracownika niepełnosprawnego przez okres 24 miesięcy na innym niż dotychczasowe stanowisku pracy, zgodnym z kierunkiem szkolenia. Pozwoli to na wykorzystanie tej pomocy jako instrumentu podnoszącego kwalifikacje zatrudnionych pracowników, a tym sam ich przydatność i konkurencyjność na rynku pracy. Umożliwi także szersze niż dotąd korzystanie z tego instrumentu.


10) Modyfikacji systemu egzekucji wpłat na PFRON

Zmiany zawarte w projektowanej nowelizacji modyfikują system egzekucji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez ograniczenie możliwości umarzania zobowiązań wobec PFRON, jedynie do zdefiniowanych w art. 49 ustawy sytuacji ich całkowitej nieściągalności. Proponuje się także w zmienianym art. 49 ustawy wprowadzenie dodatkowych warunków odraczania i rozkładania zobowiązań na raty. Minister Pracy i Polityki Społecznej nie będzie już podejmował w trybie odwoławczym decyzji w sprawie wniosków o umorzenie zobowiązań lub rozłożenie na raty – podobnie jak nie podejmuje takich decyzji w sprawach rozstrzyganych przez ZUS.

11) Uchylenia delegacji dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego

W związku z zawarciem delegacji dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w ustawie o finansach publicznych do wydania rozporządzenia w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowego funduszu celowego odstąpiono od takiej delegacji w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 47 ust. 6 ustawy).

12) Zmiany innych ustaw

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zaproponowane zmiany zmierzają do zapewnienia uczniom niepełnosprawnym (do ukończenia 21 roku życia), którzy posiadają trudności w poruszaniu się oraz uczniom niepełnosprawnym (do 24 r. życia), którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice

Zgodnie z przepisem art. 122 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, badaniu lekarskiemu przeprowadzanemu w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem podlega osoba niepełnosprawna posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie do kierowania tramwajem, skierowana decyzją starosty na podstawie zawiadomienia powiatowego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wymieniony przepis skorelowany jest z nieistniejącym od 1 lutego 2003r. art. 6c ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który stanowił, że w przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada prawo jazdy lub pozwolenie do kierowania tramwajem, zespół orzekający o niepełnosprawności zawiadamia o wydaniu orzeczenia organ właściwy w sprawach wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Na skutek protestów osób niepełnosprawnych i środowisk osób niepełnosprawnych, które zostały uznane za zasadne, na podstawie art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 grudnia 2002r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003r. Nr 7, poz. 79) przepis art. 6c ust. 7 został zmieniony, a obowiązek zawiadamiania, o którym mowa w tym przepisie, zniesiony.
Z art. 122 ust. 1 pkt 5 Prawo o ruchu drogowym wynika, że aby skierować osobę niepełnosprawną na badania lekarskie w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, potrzeba zawiadomienia powiatowego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, którego te zespoły nie mogą wydać, gdyż od dnia 1 lutego 2003r. nie ma do tego podstawy prawnej. Mimo to, niektóre organy właściwe w sprawach wydawania uprawnień do kierowania pojazdami kierują na badania lekarskie bez zawiadomienia. W celu wyeliminowania tego rodzaju nieprawidłowości uzasadnione jest uchylenie art. 122 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym, ponieważ nie znajduje on racji bytu.
W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w art. 33 w ust. 4 wprowadza się zmiany, które są konsekwencją nowelizacji art. 12 ustawy gdzie proponuje się zastąpienie dotychczasowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (ewentualnie rolniczej) nową instytucją, umożliwiającą uzyskanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej lub działalności rolniczej. Osoba niepełnosprawna, która uzyska środki na podjęcie działalności gospodarczej albo rolniczej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostanie pozbawiona statusu bezrobotnego, a tym samym nie będzie mogła skorzystać jednocześnie z pomocy ze środków publicznych na ten sam cel, pochodzących z różnych źródeł finansowania.Ocena skutków regulacji.
I. Cel wprowadzenia ustawy

Celem proponowanych zmian jest podniesienie skuteczności funkcjonowania instrumentów wspierających rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Podniesienie jakości i skuteczności realizacji zadań przez podmioty korzystające ze wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem nowelizacji ustawy jest realizacja przewidzianego w ustawie instrumentu mającego na celu szersze wyjście na rynek pracy z instrumentami wpierającymi zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
II. Konsultacje społeczne
Tekst projektu będzie opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Będzie także przesłany do uzgodnień z resortami i partnerami społecznymi. Ponadto będzie przedstawiony Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zakres Oceny Skutków Regulacji
Przygotowana Ocena Skutków Regulacji (OSR), sporządzona zgodnie z obowiązującymi zasadami.

III. Skutki wprowadzenia regulacji
Zmiana ustawy oddziałuje na:
1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
3. jednostki samorządu terytorialnego oraz
4. pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.
· wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego
Wdrożenie projektu ustawy spowoduje skutki finansowe dla finansów publicznych.

1. Zmiana art. 11 projektu ustawy rodzi skutki finansowe w postaci zmniejszenia wpływów do PFRON w kwocie ok. 11 mln zł rocznie.

2. Wprowadzenie nowych instrumentów wspierania zatrudnienia określonych w art. 26e i art. 26f nie powoduje zwiększenia wydatków ze środków PFRON ponieważ instrumenty te finansowane będą z ogólnej puli środków przekazywanych na podstawie algorytmem samorządom powiatowym na realizację zadań ustawowych. O podziale tych środków każdorazowo decyduje rada powiatu.

3. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie:
1) zmniejszenia przychodów o 12 mln zł., z tytułu spłaty udzielanych pożyczek osobom niepełnosprawnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej z uwagi na propozycję zmiany art. 12 ustawy,
2) zwiększenia przychodów o ok. 70 mln zł. w związku z projektem odstąpienia od decyzji umorzeniowych, z wyłączeniem przypadków m.in. całkowitej nieściągalności zaległości oraz w związku z obowiązkiem naliczania i pobierania opłaty prolongacyjnej (propozycja zmiany art. 49),
3) zwiększenia przychodów o ok. 450 mln zł. z tytułu przekazana dotacji budżetowej na dofinansowanie do części kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającej należnej składce na ubezpieczenie społeczne ( propozycja zmiany art. 25 projektu ustawy),
4) zmniejszenia wydatków o 447,5 mln zł, tj.:
§ 350 mln zł, w zawiązku z zaprzestaniem przez Fundusz finansowania części wynagrodzenia, odpowiadającej należnej składce pracownika niepełnosprawnego na ubezpieczenie społeczne ( propozycja zmiany art. 25 projektu ustawy),
§ 40 mln zł. w związku z włączeniem z dofinansowań pracowników niepełnosprawnych, tych, którzy nabyli prawo do emerytury oraz przebywają w domach pomocy społecznej i w ośrodkach wsparcia ( propozycja zmiany art. 26a ust.1),
§ 57,5 mln zł. w związku z likwidacją możliwości przekazywania przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej na zakładowy fundusz rehabilitacji różnicy pomiędzy kwotą miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia a kwotą wynagrodzenia pracownika ( propozycja zmiany art..26a ust. 5 pkt.2),
5) zwiększenie wydatków o ok. 8 mln 296 tys. zł. w związku z potrzeba rozbudowy i modyfikacji systemu informatycznego Funduszu z tytułu zmian wprowadzanych przez projekt ustawy (m.in. w zakresie systemu ewidencji poboru wpłat oraz finansowania składek na ubezpieczenie społeczne.)
2. Budżetu państwa w zakresie zmniejszenia dotacji budżetowej o 44, 5 mln zł. tytułu finansowania składek na ubezpieczenie społeczne ( 12 mln zł.) oraz dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (32,5 mln zł.) - propozycja zmiany art. 25 i 26a ustawy.

· wpływ regulacji na rynek pracy
Wdrożenie projektu ustawy powinno wywrzeć pozytywny wpływu na rynek pracy poprzez zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
· wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki
Wdrożenie projektu ustawy nie wywrze wpływu na konkurencyjność gospodarki.
· wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów
Wdrożenie projektu ustawy nie będzie miało bezpośredniego wpływu na sytuację i rozwój regionów.
· wstępna ocena zgodności z przepisami UE
Przedmiot regulacji jest częściowo objęty przepisami UE
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
lucho78Dołączył: 23 Lip 2004
Posty: 459

PostWysłany: Czw Mar 02, 2006 12:41 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

A teraz sam projekt do konsultacji:

PROJEKT
20.02.2006

USTAWA
z dnia __________________ 2006 r.
o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw )


Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm. )) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 10b po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
„6a. Powiatowe centrum pomocy rodzinie przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę warsztatów i informuje o jej wynikach Pełnomocnika oraz Fundusz.”;
2) w art. 10e ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 10e. 1. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za ostatni kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
1) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
2) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.”;
3) w art. 10f ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Podmiot zamierzający zorganizować lub prowadzący warsztat przyjmuje i zatwierdza, w uzgodnieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie, zgłoszenie osób do uczestnictwa w warsztacie.”;
4) art. 11 otrzymuje brzmienie:
„Art. 11. 1. Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm. ), zwana dalej „ustawą o promocji”, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może również korzystać na zasadach takich jak bezrobotni z następujących usług lub instrumentów określonych w ustawie o promocji:
1) szkoleń,
2) stażu,
3) prac interwencyjnych,
4) przygotowania zawodowego w miejscu pracy,
5) badań lekarskich, o których mowa w art. 2 ust.3 ustawy o promocji,
6) zwrotu kosztów, o których mowa w art. 45 ust.1,2 i 4 ustawy o promocji,
7) finansowania kosztów, o których mowa w art. 45 ust.3 ustawy o promocji.

3. Wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy, o których mowa w ust. 1 i 2, są finansowane w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako:
1) bezrobotne – ze środków Funduszu Pracy,
2) poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu – ze środków Funduszu.”;
5) art. 12 otrzymuje brzmienie:
„Art. 12.1. Starosta, ze środków Funduszu, może przyznać osobie niepełnosprawnej, o której mowa w art. 11 ust. 1, jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej albo rolniczej w wysokości określonej w umowie, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

2. Osoba niepełnosprawna, która otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, jest obowiązana do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, jeżeli z winy leżącej po jej stronie naruszone zostały warunki umowy dotyczące przyznania środków.
3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania i zwrotu otrzymanych środków,
2) formy zabezpieczenia zwrotu środków na podjęcie działalności gospodarczej w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania,
3) wzór wniosku i niezbędne elementy umowy dotyczącej przyznania środków

- mając na względzie zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych bezrobotnych albo poszukujących pracy oraz racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu.”;
6) w art. 25:
a) ust. 1-3a otrzymują brzmienie:
„1. Składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych osób niepełnosprawnych nalicza się i opłaca na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm. )).
2. Pracodawcom zatrudniającym mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy budżet państwa finansuje część kosztów osobowych odpowiadających należnej od pracodawcy składce na ubezpieczenie emerytalne – w stosunku do pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, którzy nie nabyli prawa do emerytury.
3. W zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej budżet państwa finansuje część kosztów osobowych odpowiadających należnej od pracodawcy składce na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w stosunku do pracowników niepełnosprawnych, którzy nie nabyli prawa do emerytury.
3a. Pracodawcom zatrudniającym co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągającym wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6 %, Fundusz finansuje część kosztów osobowych odpowiadających należnej od pracodawcy składce na ubezpieczenie emerytalne – w stosunku do pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, którzy nie nabyli prawa do emerytury.”,
b) uchyla się ust. 3b,
c) uchyla się ust. 6,
d) ust. 7-11 otrzymują brzmienie:
„7. Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne, o którym mowa w ust. 2-3a, następuje w formie refundacji, wypłacanej pracodawcom, którzy opłacili te składki w całości.
8. Refundacje składek za okresy miesięczne Fundusz wypłaca na wniosek pracodawcy raz na dwa miesiące, przez okres roku.
9. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 8, pracodawca może wystąpić do Funduszu z wnioskiem o przedłużenie refundowania składek na ubezpieczenia społeczne na kolejne okresy roczne.

10. Do refundacji składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych osób niepełnosprawnych przepisy art. 26a ust. 8-8d, art. 26c ust. 3, ust. 4 i ust. 4b stosuje się odpowiednio.
11. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
1) warunki i tryb refundacji składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
2) terminy składania i wzory wniosków, o których mowa w ust. 8 i 9
- uwzględniając potrzebę zapewnienia jednolitych warunków niezbędnych dla prawidłowego dokonywania refundacji i przekazywania dokumentów, a także konieczność zapewnienia zgodności udzielania pomocy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą z warunkami dopuszczalności pomocy publicznej na zatrudnienie.”;
7) w art. 26a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pracodawcy przysługuje ze środków Funduszu miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, którzy nie nabyli prawa do emerytury oraz nie przebywają w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, o ile pracownicy ci zostali ujęci w ewidencji prowadzonej przez Fundusz, o której mowa w art. 26b ust. 1. Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, zwane dalej "miesięcznym dofinansowaniem", wypłacane raz na dwa miesiące, przysługuje w kwocie:
1) 130% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
2) 110% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
3) 50% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.”,
b) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w ust. 3, pracodawca otrzymuje miesięczne dofinansowanie w wysokości miesięcznego wynagrodzenia osiąganego przez pracownika niepełnosprawnego.”,
c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Jeżeli pracodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wstrzymaniu miesięcznego dofinansowania do czasu uregulowania zaległości przez pracodawcę.”,

d) po ust. 8 dodaje się ust. 8a-8d w brzmieniu:
„8a. W przypadku nieuregulowania przez pracodawcę zaległości wobec Funduszu do końca roku kalendarzowego, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o odmowie wypłaty miesięcznego dofinansowania za okres wskazany w decyzji, o której mowa w ust. 8.
8b. Prezes Zarządu Funduszu może przeprowadzać okresowe i doraźne kontrole pracodawcy w zakresie miesięcznego dofinansowania, w szczególności dotyczące ustalania wysokości miesięcznego dofinansowania i wypłaty wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
8c. W przypadku stwierdzenia, w wyniku kontroli nieprawidłowości, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję nakazującą zwrot wypłaconego dofinansowania w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.
8d. Od decyzji Prezesa Zarządu Funduszu, o których mowa w ust. 8, 8a i 8c, nie przysługuje odwołanie. Przepis art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.”;
8) w art. 26c:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pracodawca, o którym mowa w art. 26a, składa Funduszowi:
1) miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem pracowników, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych,
2) wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dwa miesiące,
3) informacje o wysokości podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych.”,
b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. W terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez pracodawcę Fundusz przekazuje na rachunek bankowy pracodawcy dofinansowanie w kwocie ustalonej na podstawie art. 26a i 26b oraz informuje pracodawcę o sposobie jej ustalenia.
4. W przypadku gdy ustalona przez Fundusz kwota dofinansowania jest inna niż kwota dofinansowania wykazana we wniosku pracodawcy, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wysokości dofinansowania, na wniosek pracodawcy złożony w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o ustaleniu wysokości przysługującego dofinansowania do wynagrodzenia.”,
c) uchyla się ust. 4a,
d) ust. 4b otrzymuje brzmienie:
„4b. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, nie przysługuje odwołanie. Przepis art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.”,
e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
1) warunki i tryb przekazywania oraz rozliczania miesięcznego dofinansowania,
2) terminy składania i wzory informacji i wniosku, o których mowa w ust. 1, oraz rozliczenia, o którym mowa w ust. 5,
3) warunki, jakie muszą spełniać pracodawcy przekazując dokumenty w formie elektronicznej przez teletransmisję danych
- uwzględniając potrzebę zapewnienia jednolitych warunków niezbędnych dla prawidłowego przekazywania dokumentów oraz racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu, a także konieczność zapewnienia zgodności udzielania pomocy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą z warunkami dopuszczalności pomocy publicznej na zatrudnienie.”;

9) po art. 26d dodaje się art.26e i 26f w brzmieniu:

„Art. 26e. 1. Pracodawca, który zatrudni przez okres co najmniej 36 miesięcy osoby niepełnosprawne zarejestrowane przez powiatowy urząd pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu, może otrzymać ze środków Funduszu zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

2. Przepisy art. 26 ust. 4 pkt 1 i ust. 5-8 stosuje się odpowiednio.
3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb i sposób postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1,
2) wzór wniosku i elementy umowy, dokumentację niezbędną do zwrotu kosztów,
3) sposób i terminy rozpatrywania wniosków,
4) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania
- mając na względzie zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy, prawidłowe dokonywanie zwrotu kosztów oraz racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu.

Art. 26f. 1. Pracodawca, który zatrudni osoby niepełnosprawne zarejestrowane przez powiatowy urząd pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu, może otrzymać ze środków Funduszu zwrot 60% wynagrodzenia przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym i obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne za okres jednego roku od dnia jej zatrudnienia.
2. Przepisy art. 26 ust. 4-6 stosuje się odpowiednio.”;

10) w art. 29:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, może utworzyć wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę i uzyskać dla tej jednostki status zakładu aktywności zawodowej, jeżeli jednostka ta:
1) posiada, określony zgodnie z ust. 4, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
a) zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
b) zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w tym osób w stosunku, do których rada programowa zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej
— w szczególności osób bezrobotnych lub poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy.”,
2) spełnia warunki, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 i 3,
3) przeznacza uzyskane dochody na cele określone zgodnie z ust. 4,
4) uzyska pozytywną opinię starosty.”,
b) uchyla się ust.2,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy sposób, tryb i warunki tworzenia, finansowania i działania zakładów aktywności zawodowej,
2) wskaźnik osób niepełnosprawnych wymagany w zakładzie aktywności zawodowej, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności,
3) wymiar czasu rehabilitacji osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wliczany do czasu pracy,
4) sposób tworzenia i wykorzystywania zakładowego funduszu aktywności, o którym mowa w art. 31 ust. 4,
5) cele, na które mogą być przeznaczone dochody z działalności zakładu aktywności zawodowej
- mając na względzie jednolite zasady funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej.”;
11) w art. 31 w ust. 3 uchyla się pkt 2;
12) w art. 33:
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ze środków, o których mowa w art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. b,”,
b) w ust. 3:
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) przekazywania środków funduszu rehabilitacji na rachunek, o którym mowa w pkt 2, w terminie 7 dni od dnia, w którym środki te uzyskano,”,
- uchyla się pkt 4,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Środki funduszu rehabilitacji są przeznaczane na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej, w tym indywidualne programy rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz ubezpieczenie osób niepełnosprawnych, zgodnie z zakładowym regulaminem wykorzystania tych środków.”,
d) w ust. 4a pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wpłaty w wysokości 30% tych środków na Fundusz w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ujawnienie niezgodnego z ustawą przeznaczenia środków funduszu rehabilitacji, w tym także niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.”,
e) ust. 7b otrzymuje brzmienie:
„7b. W przypadku utraty statusu zakładu pracy chronionej i osiągania stanu zatrudnienia ogółem w wysokości co najmniej 15 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 25%, pracodawca zachowuje zakładowy fundusz rehabilitacji i niewykorzystane środki tego funduszu.”,
f) uchyla się ust. 7c i 7d,
g) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) rodzaje wydatków ze środków funduszu rehabilitacji, w tym w ramach zasady de minimis,
2) warunki wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
3) warunki i formy udzielania pomocy indywidualnej,
4) tryb i sposób ustalania zakładowego regulaminu wykorzystania tych środków,
5) warunki tworzenia indywidualnych programów rehabilitacji, w tym sposób powoływania przez pracodawcę, skład i zakres działania komisji tworzącej te programy,
6) sposób udzielania pomocy niepracującym osobom niepełnosprawnym byłym pracownikom zakładu pracy chronionej
- mając na względzie prawidłowe wykorzystanie środków tego funduszu.”;

13) w art. 35a w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
„6a) finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie, w zakresie osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,”;


14) art. 36 otrzymuje brzmienie:
„Art. 36.1. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowane przez fundacje oraz organizacje pozarządowe mogą być dofinansowywane ze środków Funduszu.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, mogą być realizowane przez organizacje pozarządowe również na zlecenie samorządu województwa lub powiatu i dofinansowywane ze środków Funduszu.
3. Do zlecania zadań określonych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm. )).
4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, mając na względzie zapewnienie realizacji potrzeb w tym zakresie.”;
15) w art. 41:
a) ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków Funduszu do wysokości 90%, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę.”,
b) po ust.4 dodaje się ust.5 w brzmieniu:
„5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia warunki, sposób i tryb dokonywania refundacji, mając na względzie zapewnienie skuteczności udzielanej pomocy.”;
16) w art. 42 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) opinii do materiałów przedkładanych przez Pełnomocnika, w tym do:
a) projektów aktów prawnych mających lub mogących mieć wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych oraz sygnalizowanie odpowiednim organom potrzeby wydania lub zmiany przepisów w tym zakresie,
b) projektów planów finansowych oraz sprawozdań Funduszu,
c) projektów rządowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz informacji o ich realizacji,”;
17) w art. 43:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) pięciu przedstawicieli organów administracji rządowej, w tym jednego przedstawiciela Ministra Finansów,”,
b) w ust. 2 wyrazy „uprawnionych organizacji” zastępuje się wyrazem „Pełnomocnika”,
c) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) na wniosek Pełnomocnika,”,
d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Posiedzenia Rady zwoływane są przez jej przewodniczącego lub co najmniej 5 członków Rady nie rzadziej niż raz na kwartał oraz w każdym czasie na wniosek Pełnomocnika.”;

18) art. 44 otrzymuje brzmienie:
„44.1. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy w celu wzięcia udziału w posiedzeniach Rady. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb działania Rady, w tym jej organizację, mając na względzie zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady.”;

19) w art. 44c ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Na wniosek członków rad zamieszkałych poza miejscem obrad rady mogą być finansowane, odpowiednio z budżetu samorządu województwa i powiatu, koszty ich przejazdów publicznymi środkami komunikacji, na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnianemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.”;

20) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Fundusz jest państwowym funduszem celowym w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.”;

21) w art. 46a w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) na zadanie, o którym mowa w art. 25 ust. 2 i 3 – w wysokości zapewniającej jego realizację,”;

22) w art. 47:
a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowane przez organizacje pozarządowe,”,
b) uchyla się ust. 6;
23) w art. 49:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do wpłat, o których mowa w art. 21 ust. 1, art. 23, art. 31 ust. 3 pkt 1 i art. 33 ust. 4a, 7 i 7a, stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 4 - 8 oraz art. 49a i 49b, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm. )), zwanej dalej "Ordynacją podatkową", z tym że uprawnienia organów podatkowych określone w tej ustawie przysługują Prezesowi Zarządu Funduszu.”,
b) ust. 4 - 6 otrzymują brzmienie:
„4. Od decyzji Prezesa Zarządu Funduszu dotyczących wpłat, o których mowa w ust. 1, odwołanie nie przysługuje.

5. Należności z tytułu wpłat mogą być umarzane w całości lub w części decyzją Prezesa Zarządu Funduszu wyłącznie w przypadku ich całkowitej nieściągalności.

6. Całkowita nieściągalność, o której mowa w ust. 5, zachodzi gdy:
1) dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia i jednocześnie brak jest następców prawnych oraz nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej,
2) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 oraz w art. 361 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z późn. zm. )),
3) nastąpiło zaprzestanie prowadzenia działalności przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należności, następców prawnych, możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej,
4) nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym,
5) wysokość zaległej wpłaty nie przekracza pięciokrotnej kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym,
6) stwierdzono brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję,
7) jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne.”,
c) po ust. 6 dodaje się ust. 7-9 w brzmieniu:
„7. Prezes Zarządu Funduszu może, w drodze decyzji, na wniosek pracodawcy, w przypadku uzasadnionym ważnym interesem pracodawcy lub interesem publicznym, odroczyć termin płatności należności z tytułu wpłat oraz rozłożyć zapłatę należności na raty, uwzględniając możliwości płatnicze pracodawcy oraz stan finansów Funduszu, wyłącznie:
1) pod warunkiem rozpoczęcia spłaty zaległości w miesiącu następującym po miesiącu wydania decyzji w przypadku rozłożenia należności na raty lub
2) w razie spełnienia przez pracodawcę warunków dla zwolnienia z wpłat w miesiącu wystąpienia z wnioskiem o odroczenie lub rozłożenie na raty.
8. W przypadku odroczenia terminu płatności należnych wpłat na Fundusz i rozłożenia na raty należności z tytułu wpłat naliczana jest opłata prolongacyjna na zasadach określonych w Ordynacji podatkowej.
9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności, może, w drodze rozporządzenia, określić wzór formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu, mając na względzie ustalenie tożsamości wpłacającego oraz tytuł zobowiązania.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. )) w art. 17 ust. 3a otrzymuje brzmienie:
„3a. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, którzy posiadają trudności w poruszaniu się, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia oraz których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm. )) w art. 122 w ust. 1 uchyla się pkt 5.
Art. 4. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz 1001, z późn. zm.):
1) w art. 33 w ust. 4 wprowadza się następujące zmiany:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) otrzymał jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2;”,
b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) otrzymał jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej albo rolniczej;
2) art. 105 otrzymuje brzmienie:
„Art. 105. Przedsiębiorcy Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Zakład Opieki dla Niewidomych w Laskach oraz zakłady aktywności zawodowej nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.”


Art. 5.1. Pracodawcy, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przeznaczyli w przypadku zagrożenia utraty płynności finansowej, na okres przejściowy, nie dłuższy niż 12 miesięcy, do 70% środków zakładowego funduszu rehabilitacji na spłatę zobowiązań w celu utrzymania zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych, są zobowiązani do zwrotu tych środków na rachunek zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w terminie 12 miesięcy od dnia ich przeznaczenia.
2. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 1, pracodawca jest zobowiązany do dokonania wpłaty, o której mowa w art. 33 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodwej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Art. 6. Środki zgromadzone z przeznaczeniem na indywidualne programy rehabilitacji, które nie zostały wydatkowane przed wejściem w życie niniejszej ustawy, pracodawca przeznacza na realizację celów określonych w art. 33 ust. 4 ustawy, w tym co najmniej 10% na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników i byłych niepracujących niepełnosprawnych pracowników tego zakładu.
Art. 7. Pracodawcy, którzy zachowali zakładowy fundusz rehabilitacji i niewykorzystane środki tego funduszu na podstawie art. 33 ust. 7b ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie niniejszej ustawy, zachowują zakładowy fundusz rehabilitacji i niewykorzystane środki tego funduszu na dotychczasowych zasadach.
Art. 8. Rada, o której mowa w art. 42 ustawy, powołana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wykonuje swoje zadania do czasu powołania nowej, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2006 r.
Art. 9. Sprawy wszczęte, a niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podlegają rozpatrzeniu według przepisów niniejszej ustawy.
Art. 10. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów upoważniających, uchylanych lub zmienianych niniejszą ustawą, zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych oraz mogą być zmieniane na podstawie upoważnienia w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 11. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 1, pkt 6 – 9, pkt 11 lit. a oraz art. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
lucho78Dołączył: 23 Lip 2004
Posty: 459

PostWysłany: Sro Mar 08, 2006 9:54 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Informacja dla tych, którym nie chce sie czytać - Krajowa Rada Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych KRAZON wypowiada się negatywnie o proponowanych zmianach do ustawy. Dlaczego i odpowiedź ministra Wypycha - poniżej

Pracodawcy osób niepełnosprawnych a nowelizacja ustawy

- Chętnie wpiszemy się w proces tworzenia nowego prawa dotyczącego zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Polsce – zapewniają organizacje zrzeszające pracodawców osób niepełnosprawnych. – Nie chcemy jednak skupiać się na kosmetycznych poprawkach obecnie obowiązujących przepisów, ale na dyskusji nad zupełnie nowymi rozwiązaniami systemowymi.

6 marca 2006, w ramach debaty społecznej nad nową ustawą o osobach niepełnosprawnych, organizacje pracodawców oraz pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych pracowników zostali po raz drugi w tym kwartale zaproszeni na spotkanie z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnym Pawłem Wypychem. Podczas gorącej dyskusji goście Pełnomocnika podtrzymali swoje zdanie na temat wprowadzenia nowelizacji obecnie obowiązującego systemu wspierania osób niepełnosprawnych w naszym kraju.

W oficjalnym dokumencie wydanym przez Krajową Radę Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych (KRAZON) czytamy:

Środowiska osób niepełnosprawnych oraz ich pracodawców z zadowoleniem przyjęły propozycje Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych dotyczące sposobu przygotowania zmian systemu rehabilitacji zawodowej niepełnosprawnych. Propozycje te dotyczyły między innymi dokonania diagnozy stanu obecnego oraz wypracowania racjonalnych założeń do nowej ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, z perspektywą jej wdrożenia od stycznia 2008 roku. Prace te miały być realizowane w konsultacji z przedstawicielami wielu środowisk, między innymi osób niepełnosprawnych i ich pracodawców.

Nowy system miał być tworzony w atmosferze dialogu z partnerami społecznymi. Zarówno strona rządowa jak i przedstawiciele środowiska podzielili pogląd o wyjątkowej szkodliwości ciągłych nowelizacji ustawy i zmiennych warunków wsparcia finansowego pracodawców dla stabilności systemu. Równocześnie miały być realizowane prace legislacyjne związane z korektą obowiązujących przepisów pod kątem ich uproszczenia.

KRAZON, przekonany o rozpoczęciu się konstruktywnego dialogu społecznego, przedstawił opinię o potrzebie stabilizacji systemu i zaniechania, do końca 2007 roku, radykalnych jego zmian oraz skupieniu uwagi wszystkich zainteresowanych nad pracami nad nowym systemem.

Z końcem lutego 2006 r. członkowie Krajowej Rady Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych otrzymali do konsultacji projekt z dnia 20.02.2006 r. dotyczący zmian w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Treść projektu wywołała zaskoczenie i zaniepokojenie środowiska. Oprócz zapisów o charakterze korekcyjnym projekt zawiera istotne zmiany systemowe w finansowaniu rehabilitacji zawodowej i społecznej, które mogą okazać się katastrofalne w skutkach dla obecnego systemu.

Krajowa Rada Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych wyraża zdecydowany sprzeciw środowiska osób niepełnosprawnych i ich pracodawców, w związku z treścią skierowanego do konsultacji projektu nowelizacji ustawy, którego zakres łamie składane przez stronę rządową deklaracje.

Odrzucamy taki sposób prowadzenia dialogu ze stroną społeczną. Stanowisko nasze jest również pochodną znajomości negatywnych skutków jakie będą konsekwencją proponowanych zmian.

Jednocześnie podtrzymujemy nasze poparcie dla wspólnego ze stroną rządową wypracowania założeń dla racjonalnego i stabilnego systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wyrażamy nadzieję, że jedynie współpraca oparta na respektowanej przez strony umowie społecznej może skutkować oczekiwanymi rezultatami.

Jan Zając
Przewodniczący KRAZON

Pracodawcy osób niepełnosprawnych poprosili o jasne określenie priorytetów w nowej polityce państwa wobec zatrudnienia niepełnosprawnych. – Zmierzamy w kierunku zapewnienia jak największej liczbie niepełnosprawnych pracowników zatrudnienia na otwartym rynku pracy – powiedział minister Paweł Wypych. - Ponieważ jednak zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy chętni znajdą tam pracę, musimy dla nich stworzyć system zatrudnienia socjalnego. To oczywiste, że chcemy wprowadzić rozwiązania podobne do tych, które funkcjonują w Europie, ale nie można modelu brytyjskiego, francuskiego czy szwedzkiego przeszczepić na polski grunt. Minister Wypych nie zgadza się z opinią pracodawców, iż zaproponowane przez niego rozwiązania nowelizacyjne ingerują w system finansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. – Ponieważ wprowadzenie nowej ustawy może nastąpić dopiero na początku stycznia 2008 roku, jestem zdania, aby równolegle z dyskusją na nowymi przepisami ustawowymi, wcielać w życie zmiany korygujące obecne prawo i czyniącymi je bardziej przystającymi do rzeczywistych potrzeb osób niepełnosprawnych. I według mnie, nasze propozycje to jedynie zmiany o charakterze technicznym. Zapewniam, że proponowana nowelizacja jest dokumentem, który mnie w pełni satysfakcjonuje, ale uważam, że z pewnymi zmianami nie musimy czekać aż 2 lat, aby je zacząć stosować w praktyce.

Organizacje pracodawców zostały poproszone o zgłoszenie do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, w terminie do 28 marca, swoich propozycji poprawek do zmian nowelizacyjnych. – Strona rządowa przekazuje wam swoje pomysły – powiedział Paweł Wypych – Nie mówcie, że nie ich nie chcecie, że nie da się ich wprowadzić, ale zaproponujcie coś w zamian i zacznijmy dyskusję merytoryczną.

* * *

Krajowa Rada Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych KRAZON – zrzesza największe organizacje pracodawców i pracobiorców - przedstawicieli środowiska związanego z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. W jej skład w chodzą: Krajowa Federacja Zakładów Pracy Chronionej, Spółdzielczy Związek Rewizyjny, Stowarzyszenie Organizatorów Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych, Krajowa Izba Gospodarczo Rehabilitacyjna, Federacja Związków Zawodowych Osób Niepełnosprawnych i Pracowników ZPCHR, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych, Sekcja Krajowa Osób Niepełnosprawnych NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niepełnosprawnych Ruchowo, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, EKON, Dolnośląski Spółdzielczy Związek Rewizyjny, Śląski Związek Pracodawców ZPCHR, Porozumienie Branżowe Związek Pracodawców, Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
lucho78Dołączył: 23 Lip 2004
Posty: 459

PostWysłany: Czw Mar 09, 2006 11:24 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

W ramach debaty społecznej nad nową ustawą o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, do Biura Pełnomocnika Rządu wpłynęły już pierwsze propozycje zmian obecnie obowiązujących przepisów. Po spotkaniach środowiskowych, do dnia 6 marca swoje wnioski przesłali pracodawcy i organizacje pracodawców (10), organizacje pozarządowe (6), urzędy wojewódzkie (6), urzędy marszałkowskie (5), samorządy powiatowe (4), zakłady aktywności zawodowej (2) oraz jeden związek zawodowy.

Poniżej przedstawiamy propozycje wystosowane przez wyżej wspomniane organizacje:

ORZECZNICTWO:

* wprowadzić zakaz wpisywania w orzeczeniach „żadna praca”,
* umożliwić zachowanie ciągłości orzeczenia;
* ujednolicić system orzekania;

KONTROLA U PRACODAWCÓW:

* nadać kompetencje oddziałom PFRON do kontroli Zakładów Pracy Chronionej (ZPCh);
* wprowadzić zasadę przepływu informacji pomiędzy ZUS, Urzędami Skarbowymi a Państwową Inspekcją Pracy;
* wprowadzić kontrole w ZPCh bez zapowiedzi;

WPŁATY NA PFRON:

* wprowadzić ulgi w zakresie wpłat na PFRON z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności psychofizycznej;
* obniżyć lub zlikwidować 6% wskaźnik w zakładach, w których obowiązują wysokie wymagania zdrowotne;
* wprowadzić przepisy antydyskryminacyjne w odniesieniu do rekrutacji pracowników;

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ:

* wysokość dofinansowania nie może przekraczać wysokości wynagrodzenia pracownika – niektórzy pracodawcy umyślnie obniżają wynagrodzenia w związku z możliwością przekazywania na ZFRON (Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) różnicy między kwotą dofinansowania do wynagrodzenia a kwotą wynagrodzenia osiąganego przez pracownika niepełnosprawnego;
* uprościć formularze wniosków i rozliczeniowe;
* utrzymać ryczałt;
* zwiększyć zatrudnienie osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych;
* zróżnicować pomoc finansową od stopnia niepełnosprawności – wyrównać w odniesieniu do ZPCh, otwartego rynku i organizacji pozarządowych;
* wprowadzić przywracalność terminów;
* wprowadzić możliwość odliczania zaległości w wypłatach na PFRON od należnego dofinansowania;
* wypłata dofinansowania powinna nastąpić w ciągu 7 dni i być wstrzymana w razie wątpliwości
* za okres wstrzymania powinny przysługiwać odsetki w wysokości połowy odsetek ustawowych;

FINANSOWANIE SKAŁDEK ZUS:

* zachować dotychczasowy system – jak najmniejsza biurokracja przy korzystaniu z refundacji;

DZIAŁANIE ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ:

* status ZPCh – płatny, oparty na opinii samorządu i PIP, tylko dla osoby prawnej, na czas określony, nadawany przez firmę certyfikowaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;
* powinny zatrudniać tylko osoby niezdolne do pracy na otwartym rynku;
* odstąpić od obowiązku zatrudniania co najmniej 25 osób;
* powinny zatrudniać pracowników przechodzących z Zakładów Aktywizacji Zawodowej;
* powinny zapewniać pracownikom niepełnosprawnym warunki umożliwiające wykonywanie pracy poprzez np. próby pracy, szkolenie, dostosowanie stanowisk do indywidualnych potrzeb, niezbędną opiekę psychologiczną i medyczną oraz turnusy rehabilitacyjne;
* finansowanie ZPCh – I wariant – zakład nie płaci: podatku od nieruchomości, od osób fizycznych (za osoby niepełnosprawne), części podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych proporcjonalnie do wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych; otrzymuje – zwrot składki ZUS (pracownicy niepełnosprawni), dofinansowanie z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
* finansowanie ZPCh - II wariant – zakład otrzymuje: dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, składki ZUS, zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych tytułem wyrównania szans;
* wybór wariantu należy do prowadzącego ZPCh; zatrzymane środki (oprócz dofinansowania z tytułu podwyższonych kosztów zatrudnienia z wariantu I) w 60% powinny być przeznaczone na zakładowy fundusz wyrównywania szans, z czego 90% na realizacje ZPCh, a 10% przekazywanych do samorządu terytorialnego na finansowanie ZAZ i WTZ.

ZAKŁADOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

* środki ZFRON przeznaczać wyłącznie na potrzeby pracowników;
* odstąpić od obowiązku rezerwowania 15% środków na realizację Indywidualnego Programu Rozwoju (IPR);
* odstąpić od możliwości przekazywania części dofinansowania do wynagrodzeń na IPR;
* wprowadzić prostsze zasady wydatkowania;
* odstąpić od sankcji w przypadku nieprawidłowego wykorzystania środków ZFRON;
* wprowadzić możliwość wydatkowania środków zanim staną się środkami ZFRON;

STYMULOWANIE ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

* wprowadzić preferencje lub obowiązek zatrudniania osób niepełnosprawnych przez pracodawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego;
* stworzyć system zachęt dla pracodawców – poza refundacją kosztów;
* zastąpić instrument „dofinansowania przystosowania” na „dofinansowanie tworzenia” miejsc pracy;
* wprowadzić działania wspomagające samozatrudnienie i promujące zatrudnienie na otwartym rynku pracy – za mała aktywność w tym zakresie urzędów pracy.

Powyższe informacje pochodzą z materiałów Biura Pełnomocnika Rządu ds. osób Niepełnosprawnych - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
lucho78Dołączył: 23 Lip 2004
Posty: 459

PostWysłany: Wto Mar 14, 2006 1:26 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Inf. z niepelnosprawni.info:

W czasie, gdy trwa debata społeczna nad zupełnie nowym system wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ostatecznym kształtem nowej ustawy rehabilitacyjnej, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przygotowało projekt nowelizacji ustawy obecnie obowiązującej.

Jeśli nowelizacja zostanie przyjęta, będzie to już 43 zmiana w ustawie, która uchwalona została w 1997 r. Jak można przeczytać w uzasadnieniu projektu, potrzeba przeprowadzenia nowelizacji wynika z konieczności uporządkowania systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Jednak wielu pracodawców osób niepełnosprawnych jest przeciwnych uchwalaniu kolejnej nowelizacji; ich zdaniem należałoby skupić się na tworzeniu nowej ustawy i nowego systemu wsparcia.

Przedstawiony do konsultacji społecznych projekt nowelizacji proponuje przeprowadzenie zmian w kilku istotnych dla osób niepełnosprawnych obszarach.

Kontrola wtz-ów

Projekt nowelizacji przewiduje wprowadzenie obowiązku kontrolowania przez powiatowe centra pomocy rodzinie warsztatów terapii zajęciowej przynajmniej raz w roku. Konieczne byłoby także uzgodnienie z PCPR-ami przyjęcia danego kandydata do warsztatów. Zdaniem ministerstwa obecnie wiele podmiotów prowadzących warsztaty nie przestrzega zasady równego dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji oraz nie stosuje jednolitych standardów naboru.

Instrumenty rynku pracy dla niepełnosprawnych

Ministerstwo chce wprowadzić do ustawy zapis, z którego jasno wynikać będzie, z jakich instrumentów rynku pracy zapisanych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy może korzystać bezrobotna osoba niepełnosprawna. Do instrumentów tych należą m.in.: szkolenia, staże, prace interwencyjne czy przygotowanie zawodowe w miejscu pracy.

Dofinansowanie zamiast pożyczki

Planowane jest zrezygnowanie z przyznawania osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W zamian starosta mógłby przyznać na ten cel jednorazowe bezzwrotne dofinansowanie. Maksymalna wysokość takiego dofinansowania byłyby równa piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Jednocześnie jednak niepełnosprawni prowadzący działalność gospodarczą nie będą mogli korzystać z dofinansowania do składek na ubezpieczenie społeczne.

Zmiany w zasadach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne

Zmianie ulec ma mechanizm refundowania składek – pracodawca otrzymywałby zwrot kosztów składek dopiero po ich odprowadzeniu do ZUS. Obecnie pracodawcy są niejako zwolnieni z płacenia składek – pracodawca w informacji przesyłanej do ZUS odnotowuje, że zatrudnia osobę niepełnosprawną i składki są automatycznie finansowane z budżetu państwa lub przez PFRON. Zmiany w tym mechanizmie mają zapewnić lepszą kontrolę nad przepływem środków publicznych. Nowelizacja ma również znieść możliwość finansowania z pomocy publicznej części składek należnych od pracownika. Obecnie środki te pozostają u pracodawcy i stanowią nieoznaczoną pomoc publiczną.

Zmiany w zasadach dofinansowań do wynagrodzeń

W nowelizacji proponuje się m.in., aby zakłady pracy chronionej otrzymywały dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników do wysokości tych wynagrodzeń. Zgodnie z obecnie obowiązującym rozwiązaniem w sytuacji, gdy dofinansowanie jest wyższe od wynagrodzenia pracownika, pracodawca jest zobowiązany przekazać nadwyżkę na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na indywidualny program rehabilitacji pracowników niepełnosprawnych.

Ponadto Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ma uzyskać prawo do przeprowadzania kontroli u pracodawców pod kątem wykorzystania środków uzyskanych przez pracodawcę na wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy

Projekt nowelizacji przywraca możliwość uzyskania przez pracodawcę refundacji kosztów stworzenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Pracodawca, który zatrudni przez 36 miesięcy osobę niepełnosprawną może uzyskać pomoc na ten cel w wysokości 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Pracodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 60 proc. kosztów płacy.

Finansowanie szkoleń

Ma zostać zwiększona pomoc na finansowanie szkoleń niepełnosprawnych pracowników – z 75 na 90 proc. kosztów szkolenia. Zmiany te wynikają z dostosowania naszych uregulowań do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej.
W celu lepszego wykorzystania pomocy zniesiony zostanie obowiązek zatrudniania pracownika niepełnosprawnego przez okres 24 miesięcy na innym niż dotychczasowe stanowisku pracy, zgodnym z kierunkiem szkolenia. Umożliwi to wykorzystywanie szkoleń do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.

Finansowanie dowozu niepełnosprawnych licealistów do szkoły

W projekcie ustawy zaplanowano także wprowadzenie zmian w innych ustawach. Proponuje się m.in. zmianę w ustawie o systemie oświaty, która zagwarantowałaby finansowany przez gminę dowóz młodzieży niepełnosprawnej do szkół ponadgimnazjalnych. Obecnie gminy realizują ten obowiązek jedynie w stosunku do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
lucho78Dołączył: 23 Lip 2004
Posty: 459

PostWysłany: Pią Mar 31, 2006 8:19 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

KRAZON tym razem ostrzej o nowelizacji ustawy. Za kilka dni na pionie ukaże się tekt, jak wspólnie napisali kierownicy poznańskich warsztatów terapii zajęciowej.

KRAZON przeciwko kolejnej nowelizacji ustawy

- Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych obowiązująca od 1997 roku, była od tego czasu 37 razy nowelizowana. Jesteśmy przeciwni wprowadzaniu kolejnych zmian w tym akcie prawnym. Domagamy się za to realizacji zapewnień rządowych, co do przygotowania – w porozumieniu ze środowiskiem osób niepełnosprawnych zupełnie nowej ustawy. – powiedział Jan Zając, przewodniczący Krajowej Rady Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych, podczas konferencji prasowej zwołanej przez KRAZON w dniu 28 marca 2006 w Centrum Prasowym PAP.

W trakcie spotkania, organizacje zrzeszone w KRAZON, przekazały do publicznej wiadomości swoje stanowisko wobec zmian w ustawie proponowanych przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Pawła Wypycha. (…) Propozycja zawiera wprawdzie rozwiązania o charakterze porządkującym, ale jednocześnie wprowadza zapisy o istotnych konsekwencjach dla rynku pracy niepełnosprawnych – czytamy w dokumencie. – Zakres nowelizacji łamie wcześniejsze, składane przez stronę rządową deklaracje o powstrzymaniu się od ingerencji w systemowe rozwiązania obecnie obowiązującej ustawy, szczególnie poprzez zmiany w wysokości i sposobie finansowania składki na ubezpieczenie społeczne (…).

„Zdaniem KRAZON nie do przyjęcia są propozycje:

* zmniejszenia o połowę pomocy państwa na finansowanie składek ZUS za pracowników niepełnosprawnych (art. 25). Doprowadzi to do znacznego zwiększenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw oraz do zmniejszenia zainteresowania zatrudnieniem osób niepełnosprawnych wśród pracodawców. Ten zapis zmniejsza wydatki państwa na system wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych o 350 milionów zł;
* wykluczenia z dofinansowania do wynagrodzeń i refundacji składek na ZUS niepełnosprawnych pracowników, którzy nabyli prawo do emerytury, a nie jak wcześniej: osiągnęli wiek emerytalny (art. 26). ten zapis zmniejsza wydatki państwa na wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych o kolejne 40 milionów zł;
* braku możliwości odwołania się pracodawców od decyzji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dot. wysokości dofinansowania i kontroli wydatkowania środków (art. 26a ust. 8b i art. 26c.) Z kolei to rozwiązanie pochłonie ponad 8 milionów zł na rozbudowę i modyfikację systemu informatycznego PFRON (…)”.

– Każda zmiana ustawy to kolejna destabilizacja systemu, tworzenie atmosfery tymczasowości rozwiązań prawnych, utrudnienia w działalności przedsiębiorców oraz konieczność przystosowania firmy do nowej rzeczywistości – powiedział Jan Zając. Do tego stanowiska przychylił się zaproszony na konferencję Adam Pietrasiewicz, niepełnosprawny przedsiębiorca, założyciel firmy informatyczne AmSoft. - Ja się boję tego, że za rok przyjdzie nowy pan minister, który wpadnie na pomysł nowych rozporządzeń – powiedział Pietrasiewicz – Kiedy rozpoczynałem działalność gospodarczą we Francji otrzymałem na 2 lata z góry wykaz wszystkich swoich płatności wobec państwa. Wiedziałem, co do centima, ile zapłacę za to, że prowadzę firmę. W Polsce to jest nierealne. Jako przedsiębiorca trzymam się jak najdalej od dotacji, pożyczek i innych teoretycznych usprawnień, bo nie wiem, co stanie się za rok. Być może to, co robię jest głupie, bo nie korzystając z tego dofinansowania, nie mam np. pieniędzy na rozwój firmy, ale mam spokój, żyjąc ze świadomością, że finansuję się z tego, co sam zarobię.

- W jakim kształcie proponowana przez ministra Wypycha nowelizacja wejdzie w życie, tego jeszcze nie wiemy – powiedział Jan Zając – Dzisiaj upływa ostateczny termin złożenia ocen tych zmian przez organizacje pozarządowe. Także i my dzisiaj wyrażamy swoje stanowisko, które zresztą jest znana panu ministrowi już od kilku tygodni i wiemy, że go nie podziela.

- W dniu 27 marca 2006 została podjęta decyzja o rozpoczęciu bardzo ważnego przedsięwzięcia – poinformował podczas konferencji Andrzej Malinowski, szef Konfederacji Pracodawców Polskich. – Pracodawcy, związki zawodowe i rząd porozumieli się co do tego, że rozpoczynają prace nad umową społeczną, która ma stanowić swoistego rodzaju rozwiązanie pozwalające „pchnąć” do przodu polską gospodarkę i tzw. obszar społeczny, zlikwidować lub przynajmniej zmniejszyć te nasze największe gospodarcze plagi – w tym bezrobocie. Konfederacja Pracodawców Polskich będzie w sposób zdecydowany domagała się, aby problem zatrudnienia osób niepełnosprawnych stał się również elementem tej umowy społecznej. Tuż przed konferencją wysłałem list do ministra pracy i polityki społecznej Krzysztofa Michałkiewicza, do wiadomości premiera Kazimierza Marcinkiewicza, z sugestią, aby wstrzymać prace nad nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, ponieważ przedmiotem umowy społecznej będzie również polityka zatrudnienia. Uważam, że praca dla osób niepełnosprawnych to element ogólnej polityki zatrudnienia i w zawiązku z tym, kwestia ta powinna zostać rozstrzygnięta w ramach umowy społecznej. To oczywiście daje szansę, aby pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych jako przedstawiciel strony rządowej mógł spokojnie – razem ze środowiskiem osób niepełnosprawnych - pracować nad rozwiązaniami systemowymi i przedstawić swoje racje już w ramach negocjacji samej umowy społecznej.

* * *

Krajowa Rada Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych KRAZON – zrzesza największe organizacje pracodawców i pracobiorców - przedstawicieli środowiska związanego z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. W jej skład w chodzą: Krajowa Federacja Zakładów Pracy Chronionej, Spółdzielczy Związek Rewizyjny, Stowarzyszenie Organizatorów Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych, Krajowa Izba Gospodarczo Rehabilitacyjna, Federacja Związków Zawodowych Osób Niepełnosprawnych i Pracowników ZPCHR, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych, Sekcja Krajowa Osób Niepełnosprawnych NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niepełnosprawnych Ruchowo, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, EKON, Dolnośląski Spółdzielczy Związek Rewizyjny, Śląski Związek Pracodawców ZPCHR, Porozumienie Branżowe Związek Pracodawców, Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.[/b]
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
lucho78Dołączył: 23 Lip 2004
Posty: 459

PostWysłany: Sro Cze 21, 2006 11:39 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Pod tym linkiem http://home.pl/webmail/readmail?id=18353556&folder=44003&a=4 znajduje się projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
projekt datowany 14.04.2006 przyjęty przez Radę Ministrów w maju br. i skierowany został jako przedłożenie rządowe do Marszałka SEJMU RP,
w porównaniu z projektem pierwotnym z lutego ' 2006 zawiera on nadal niekorzystne dla pracodawców zmiany , w szczególności :

- likwidację dofinsowania składki ZUS za pośrednictwem programu płatnik,
- wprowadzenie częsciowej tylko refundacji składki ZUS płatnej przez pracodawcę,
- ograniczenie max. kwoty dofinansowania otrzymywanej przez pracodawcę w ramach SOD,
- likwidację możliwości zaciągania pożyczki z własnych środków ZFRON,
- zwiększenie kwoty ZFRON przeznaczonej na pomoc indywidualną
- zwiększenie min. ilości pracowników u pracodawców tracących status ZPCH
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
lucho78Dołączył: 23 Lip 2004
Posty: 459

PostWysłany: Pon Sie 28, 2006 1:09 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Informacja ze strony POPON-u:
Jak mieć więcej za mniej

- Ten projekt jest do niczego i może jedynie pogorszyć sytuację osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy - mówił Sławomir Piechota, poseł PO, podczas zorganizowanej przez POPON konferencji, dotyczącej nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. – Nie można go tak szybko skreślać – ripostował poseł PiS Jan Filip Libicki. Jutro zaczynają się prace Sejmowej Komisji Polityki Społecznej nad nowelizacją tej ustawą.

Zdaniem Jana Zająca, Prezesa Zarządu Krajowego POPON tym co najbardziej przeszkadza przedsiębiorcom w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niestabilne prawo. Nie może być tak, iż przez ostatnich osiem lat jedna ustawa jest zmieniana 38 razy. Nie sprzyja to ani przedsiębiorcom, ani też w konsekwencji samym osobom niepełnosprawnym, a statystyki nie kłamią. W ostatnim czasie liczba ZPChr zatrudniających osoby niepełnosprawne spadła z około 3300 do 2400. Obecna - niespójna i krótkookresowa - polityka rządu tylko pogłębi tę sytuację.

Projekt zmian zakłada m.in. zlikwidowanie dofinansowania składek ubezpieczeń społecznych należnych od pracowników niepełnosprawnych oraz zmiany kręgu pracowników, których obejmuje dofinansowanie do wynagrodzeń. Według Jana Zająca projekt ustawy jest zły i może doprowadzić do fali zwolnień osób niepełnosprawnych. W podobnym tonie wypowiadał się Sławomir Piechota, który projekt nowelizacji nazwał „kolejną łatą”. Według niego ważne jest stworzenie całościowego systemu, który będzie odpowiadał potrzebom osób niepełnosprawnych i ich pracodawców. Musi on zawierać regulacje dla wszystkich elementów: edukacji, narzędzi (likwidacja barier – przyp. red) i pracy osób niepełnosprawnych.

Zdaniem rządu nowelizacja ustawy jest konieczna, gdyż utrzymanie refundacji kosztów dla przedsiębiorcy w obecnym kształcie będzie kolidowało z pozyskiwaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Tego stanowiska bronił Jan Libicki. Zadeklarował, że będzie się skłaniał do poparcia nowelizacji, jeżeli jej brak miałby spowodować trudności z dostępem do funduszy EFS – w latach 2007-2013 ma to być ok. 3 mld euro. - Według mnie dałoby to perspektywę stabilizacji w finansowaniu projektów dla osób niepełnosprawnych w ciągu najbliższych sześciu lat – powiedział POPON poseł Libicki.

Z tą argumentacją nie zgodził się poseł Piechota, który zaznaczył iż według projektu nowelizacja dostosowuje polskie prawo do nieistniejących jeszcze norm unijnych. Komisja Europejska nie rozpoczęła jeszcze prac nad nowymi regulacjami, a ich ewentualny wynik nie wejdzie w życie wcześniej niż z początkiem 2008 roku. - Znów rząd polski sam sobie narzuca ograniczenia, których nikt od nas nie wymaga, zasłaniając się złą interpretacją prawa unijnego – powiedział Piechota. - Nikt mnie nie przekona, że można mieć więcej za mniej – zakończył.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
lucho78Dołączył: 23 Lip 2004
Posty: 459

PostWysłany: Czw Lis 16, 2006 4:44 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji: zmiana poważna czy kosmetyka?

Teraz chyba już kosmetyka. Rząd proponuje czterdziesty czwarty lifting ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgłoszony do Sejmu w lipcu 2006 r. projekt przewidywał istotne zmiany. Wzbudził jednak tak duże kontrowersje, że postanowiono złagodzić jego najbardziej dyskusyjne zapisy. Zapowiadana autopoprawka rządu to rezygnacja z pomysłu znacznego zmniejszenia pomocy w formie dofinansowania składek ubezpieczeniowych. Nie zawiesza jednak trudnej dyskusji czy wsparcie oferowane pracodawcom stanowi rodzaj nagrody za wysiłek podejmowany na rzecz aktywizacji niepełnosprawnych, czy też skrupulatnie liczony i zwracany podwyższony koszt ich zatrudnienia.
Więcej - http://www.niepelnosprawni.info/ledge/x/16902;jsessionid=F9B539C605A8FB42A8D449C57870CBF2
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
lucho78Dołączył: 23 Lip 2004
Posty: 459

PostWysłany: Sro Gru 13, 2006 12:43 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

RYNEK PRACY ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Pomoc publiczna dla wszystkich pracodawców musi być taka sama

Zrównanie maksymalnej pomocy dla firm z chronionego i otwartego rynku pracy oraz zlikwidowanie zaliczki jako formy jej rozliczenia, to główne założenia nowej ustawy o wspieraniu zatrudnienia i integracji.

zmiana prawa

Priorytetem dla rządu jest uproszczenie procedur przyznawania publicznej pomocy pracodawcom, która ma zrekompensować ponoszone, podwyższone koszty zatrudnienia niepełnosprawnych. Obecnie przedsiębiorcy mogą rozliczać się z udzielonego wsparcia albo za pomocą ryczałtu (jeśli nie chcą szczegółowo obliczać podwyższonych kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej) albo w formie zaliczki (po przekazaniu organowi udzielającemu pomocy informacji o wysokości faktycznie poniesionych podwyższonych kosztów zatrudnienia).

Ograniczenie ryczałtu

Zgodnie z założeniami do projektu nowej ustawy, ryczałtowe określenie wysokości otrzymanej pomocy będzie możliwe tylko w stosunku do zatrudnionych osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W przypadku pracowników ze stopniem lekkim, wysokość rekompensaty będzie ustalana na podstawie udokumentowanych, zwiększonych kosztów zatrudnienia tych osób. Maksymalny pułap pomocy dla pracodawców z chronionego i otwartego rynku pracy zostanie zrównany.

– A co w takim razie z dodatkowymi obowiązkami zakładów pracy chronionej, skoro będą one dostawać takie same dofinansowania jak pracodawcy z otwartego rynku pracy – mówi Włodzimierz Sobczak, prezes Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej.

Nie będzie zaliczki

Nowe przepisy ograniczą rozliczenie za pomocą ryczałtu, a całkowicie zlikwidują możliwość rozliczenia się ze wsparcia w formie zaliczki. Zastąpi ją refundacja poniesionych, zwiększonych kosztów zatrudnienia niepełnosprawnych. Pracodawcy najpierw będą je musieli udokumentować, a dopiero potem starać się o ich zwrot.

W nowym systemie będą oni mogli korzystać z dodatkowych form pomocy, których wprowadzenie przewiduje prawodawstwo unijne. Zatrudniający niepełnosprawnych otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc pracy dla tych osób, a sami niepełnosprawni, którzy rozpoczną działalność gospodarczą, będą mogli liczyć na doradztwo oraz dofinansowanie.

– Nowe instrumenty wsparcia na pewno zmobilizują osoby niepełnosprawne do założenia własnych firm, a być może także tworzenia kolejnych miejsc pracy – uważa Bogusława Nowak­Turowiecka z Konfederacji Pracodawców Polskich.

Przyszłość chronionego rynku

Założenia do projektu ustawy zmieniają także zadania i sposób funkcjonowania zakładów pracy chronionej. Docelowo powinny one stać się miejscem zatrudnienia tylko tych osób niepełnosprawnych, które mają trudności w podjęciu i utrzymaniu pracy w warunkach konkurencji. Dodatkowo ZPChr otrzymają wsparcie na zapewnienie podstawowej oraz specjalistycznej opieki medycznej lub rehabilitacyjnej niepełnosprawnym pracownikom. Zasady kontraktowania świadczeń określi nowa ustawa o wspieraniu zatrudnienia i integracji niepełnosprawnych.

więcej - http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=1860.2.8.2.15.1.0.1.htm
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
lucho78Dołączył: 23 Lip 2004
Posty: 459

PostWysłany: Czw Gru 14, 2006 4:04 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Nowe orzecznictwo, stare instytucje

Opracowanie nowego systemu orzecznictwa zakłada ustawa o wspieraniu zatrudnienia i integracji osób niepełnosprawnych.

Minister pracy i polityki społecznej wystąpił już do premiera z wnioskiem o powołanie Międzyresortowego Zespołu ds. Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy. Jego zadaniem będzie opracowanie założeń oraz projektu nowej ustawy o orzekaniu o niepełnosprawności. Resort zapewnia, że niezależnie od wyników tych prac zagwarantowana zostanie spójność orzekania o niezdolności do pracy z orzekaniem do celów zatrudnienia. Obecnie funkcjonuje pięć różnych rodzajów orzeczeń, przyznawanych w odmiennych trybach.

– Ujednolicenie orzecznictwa to dobre rozwiązanie. System musi być czytelny – tłumaczy Włodzimierz Sobczak, prezes Krajowej Izby Gospodarczo­Rehabilitacyjnej.

Jego zdaniem powinien zmienić się kształt orzeczeń. Zamiast wskazywać niezdolność do pracy, powinny one raczej akcentować umiejętności osób niepełnosprawnych, które pomimo stanu zdrowia, ułatwią im podjęcie zatrudnienia.

490 mln zł będą kosztować zmiany wprowadzone autopoprawką do noweli ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu niepełnosprawnych

PFRON będzie istniał

Zgodnie z założeniami do nowej ustawy o wspieraniu zatrudnienia niepełnosprawnych zmieni się system orzeczniczy, ale nie instytucje zajmujące się rehabilitacją tych osób. Nie zostanie zlikwidowany Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nadal będzie on pobierał wpłaty od pracodawców, którzy nie spełnią określonego w ustawie poziomu zatrudnienia niepełnosprawnych, oraz prowadził redystrybucję tych środków na zadania wskazane w ustawie. Oznacza to, że pod rządami nowej ustawy nadal będzie funkcjonował system kwotowy (pobierania wspomnianych wpłat i przekazywania ich na wsparcie rehabilitacji niepełnosprawnych).

W porównaniu z obowiązującą ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji i zatrudnaniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.) wzmocniona zostanie natomiast rola pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych. Z założeń wynika, że będzie on mógł wystąpić do właściwych ministrów z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej. Takiemu uprawnieniu powinien jednocześnie towarzyszyć obowiązek podjęcia inicjatywy przez szefa odpowiedniego resortu, a w przypadku jej zaniechania – skierowania stosownej informacji do Rady Ministrów.

Korzyści dla samorządów

Dzięki nowym przepisom dodatkowe zadania otrzymają także samorządy i organizacje pozarządowe. Władze lokalne będą mogły kontraktować z PFRON środki na realizację własnych projektów dotyczących wsparcia dla niepełnosprawnych (nowa ustawa sprecyzuje, czego mają one dotyczyć, oraz określi zasady ubiegania się o takie środki). Z kolei organizacjom pozarządowym ustawa umożliwi zawieranie z PFRON wieloletnich kontraktów na realizację określonych działań. Resort pracy i polityki społecznej chce im dodatkowo zlecić prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych.

– Podobne rozwiązania stosują Brytyjczycy. Czas pokaże, czy sprawdzą się one w Polsce – mówi Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Nowela zostaje

Założenia do projektu ustawy przewidują także utrzymanie rozwiązań zawartych w projekcie nowelizacji obowiązującej ustawy o rehabilitacji, który czeka na akceptację Sejmu. Oznacza to, że w przypadku uchwalenia noweli, w nowej ustawie o wspieraniu zatrudnienia znajdą się postanowienia zaakceptowanej przez rząd autopoprawki do tego projektu. Zgodnie z nią pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne nadal będą otrzymywać dofinansowanie do ich składek na ZUS. Koszty pokryje PFRON.

– Przywrócenie dopłat jest korzystne. Warto przypomnieć, że zgodnie z innymi przepisami nowelizacji, pracodawcy, którzy będą mieć zaległości powyżej 100 zł w stosunku PFRON, stracą możliwość korzystania z rekompensaty podwyższonych kosztów zatrudnienia niepełnosprawnych – mówi Jan Zając.

Na dopłaty do ubezpieczenia społecznego będą mogli liczyć także niepełnosprawni prowadzący własną działalność gospodarczą. Nowym rozwiązaniem jest przyznanie dofinansowania do składek na KRUS niepełnosprawnym rolnikom i członkom ich rodzin. Dotychczas większą część składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych rolników finansowano z budżetu państwa.
http://www.gazetaprawna.pl/index.php?action=showNews&dok=1861.2.835.2.16.2.0.1.htm
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
hhcgDołączył: 04 Gru 2016
Posty: 102

PostWysłany: Nie Gru 04, 2016 3:08 am    Temat postu: Re: cutting machine laser cutting machine for metal Odpowiedz z cytatem

Womens Ugg Boots
Oakley Outlet
air jordan
tru religion jeans
nike chaussures
Ray ban sale online
Doudoune Moncler Pas Cher
Doudoune Moncler Pas Cher
Uggs Outlet Store
Chaussure Nike Pas Cher
chaussures de foot pas cher
botas de futbol
Doudoune Femme Pas Cher
Uggs Pas Cher Soldes
nike jordan shoes
Michael Kors handbag on sale
new yeezy shoes
Doudoune Moncler Site Officiel
Veste Moncler Femme
Toms Shoes For Women
nike shoes
nike mercurial soccer cleats
Sheepskin Ugg Boots
Michael Kors handbag discount
Ugg Grise Pas Cher
canada goose coats
Uomo Hogan
Cheap Michael Kors
Jordan Sneakers For Sale
Jordan Future
longchamp bags on sale
canada goose jackets for women
pandora beads
Canada Goose Outlet Store
prada outlet
Negozi Pandora
coach factory outlet online
canada goose sale online
canada goose jacket outlet
Doudoune Femme Pas Cher
Nike Air Jordan 11
hogan scontate
scarpe nike
Orecchini Pandora
sac a main michael kors
Adidas Shoes Discount Marketplace
adidas kläder
Sneakers Nike
uggs outlet
retro jordans for cheap
Ugg Outlet Online Store
reebok running shoes
ugg boots classic
Original Ugg Boots
michael kors bags outlet
Canada Goose Outlet
cheap air max outlet
Canada Goose Official Site
ugg store
nike air max running shoes
Jordan Schoenen
uggs for cheap
moncler jacket sale
Nike Online Store
cheap uggs
Moncler Sale
adidas outlet
Ugg Pas Cher Femme
canada goose online store
air force one pas cher
hogan rebel donna
ray ban wayfarer eyeglasses
zapatillas nike baratas
nike sportschuhe
australia uggs outlet
moncler coats for women
Ugg Boots On Clearance
Michael Kors
Botte Ugg Femme
chaussures nike pas cher
pandora bracelet charms
nike sb stefan janoski
Ugg Femme Pas Cher
official NHL jerseys
zapatilla adidas
Canada Goose Coats For Men
billige nike sko
Lebron 13
womens nike air max
nike free
chaussure Nike homme
Anelli Pandora
Toms Outlet Online
cheap uggs for women
Ugg Classic Tall
pandora outlet store
scarpe hogan outlet
Nike Zapatos
Air Jordan News
Bottes Ugg Femme Pas Cher
uggs for women
newest lebron shoes
nike schuhe günstig
Ugg Noir Pas Cher
longchamp tote bag
Nike Air Max 90
hyperdunk 2014
23 is back
oakley sunglasses clearance
Canada Goose Outlet
Air Max 90
new pandora charms
Nike Air Max Cheap
australia uggs outlet
Veste Moncler Pas Cher
Doudoune Moncler Solde
canada goose jackets on sale
religion store
nike air
pandora rings
huarache sneakers
Soldes Ugg
adidas schoenen
Pandora Official Website
Moncler Jacket Womens
portafoglio michael kors
nike tn pas cher
Moncler Store
ugg boots cheap
new jordan releases
Pandora Beads And Charms
moncler girls
vans shoe store
Ugg boots Sale
Air Jordan Release Date
abercrombie and fitch store
Ugg Button
Ugg Homme Pas cher
nike sneakers
converse store
Bottes Ugg Pas Cher
pandora online
ugg boots outlet online
Soccer Boots Outlet nike
Oakley Sunglasses Cheap
christian louboutin outlet
Boutique Ugg
Chestnut Ugg Boots
Nike Black Friday
Canada Goose Sale Outlet
Nike Factory Store
nike air jordan pas cher
zapatillas running
chaussure basket homme
zapatos de futbol nike
adidas outlet stores online
moncler outlet
michael kors handbags on sale
pandora jewelry store
cheap christian louboutin
ugg outlet online
Coach Bags On Sale
Canada Goose Womens Coats
ugg factory outlet
nike air schuhe herren
nike sportschuhe damen
sac coach soldes
fitflops sale uk
Jordan Store
Moncler Soldes
pandora charm bracelet sale
ugg boots for women
nike joggesko
Air Huarache
goedkope nike air max
louboutin heels
Timberland skor
ugg clearance
toms sale
Nike Store
nfl store
cheap real uggs
adidas store
toms shoes outlet
nike damenschuhe
Moncler Outlet Online
cheap nike air max
hhcg 12.4
_________________
fasle
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
20161107meiqingDołączył: 07 Lis 2016
Posty: 971

PostWysłany: Pią Wrz 01, 2017 9:56 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

helinlin 2017.9.2
ralph lauren sale clearance
cheap ugg boots
ugg outlet
pandora charms
jordan retro 11
ugg sandals
kate spade outlet
canada goose outlet
cheap uggs
fitflops
coach factory outlet
michael kors handbags
burberry sale
oakley sunglasses
cheap oakley sunglasses
christian louboutin
canada goose uk
ugg boots
michael kors handbags
nike shoes
christian louboutin outlet
coach factory outlet
adidas yeezy boost
ugg australia
ultra boost
cheap ray ban sunglasses
adidas nmd
beats by dr dre
birkenstock sandals
louis vuitton outlet
canada goose outlet
pandora charms
mlb jerseys wholesale
kate spade outlet store
nmd adidas
nike cortez
coach outlet
pandora
cheap mlb jerseys
michael kors handbags
michael kors factory outlet
coach factory outlet
polo ralph lauren
cheap jordans
longchamp uk
coach outlet
cheap nfl jerseys wholesale
mulberry bags
cheap mlb jerseys
timberland outlet
adidas shoes
kate spade
canada goose sale
adidas yeezy
coach outlet store
michael kors outlet
coach outlet
polo ralph lauren
christian louboutin outlet
adidas outlet
polo ralph lauren outlet
ray ban sunglasses
moncler jackets outlet
toms shoes
coach factory outlet
uggs
adidas superstar
coach factory outlet
moncler outlet
burberry outlet canada
coach outlet store
ugg sale
ugg outlet
uggs on sale
louboutin shoes
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
polo ralph lauren
oakley sunglasses
cheap jordans
coach outlet
adidas nmd
ralph lauren outlet
cheap jordans
ugg outlet store
ugg outlet
cheap ugg boots
nfl jerseys wholesale
uggs canada
michael kors handbags
nike outlet
moncler outlet
birkenstock shoes
canada goose jackets
coach outlet
louboutin shoes
ugg boots
coach outlet
longchamp outlet
ugg boots
longchamp bags
michael kors outlet
coach outlet
pandora outlet
coach outlet
yeezy boost
coach outlet online
coach outlet
cheap ray ban sunglasses
ugg boots on sale
birkenstocks
doudoune moncler
ralph lauren uk
michael kors outlet
ralph lauren uk
superdry uk
ray ban sunglasses discount
pandora charms
adidas yeezy
north face outlet online
kate spade outlet
adidas nmd
ugg outlet store
christian louboutin outlet
coach outlet
rayban
pandora jewelry
canada goose jackets
fitflops sale
pandora charms uk
ugg slippers
ugg boots canada
hermes bags
adidas shoes
discount oakley sunglasses
michael kors outlet
michael kors outlet
pandora jewelry
ugg sale
nmd shoes
cheap jordans
kate spade handbags
ralph lauren outlet
air max 2018
ugg outlet
gucci outlet
hermes handbags
pandora uk
valentino shoes outlet
canada goose
ugg outlet store
tory burch outlet store
christian louboutin outlet
ralph lauren uk
coach outlet
louis vuitton outlet
mlb jerseys cheap
ralph lauren outlet
kate spade bags
pandora charms
hermes handbags
nike outlet
ray ban sunglasses
canada goose outlet
pandora charms
pandora charms sale
ugg outlet
hermes handbags
superdry
canada goose jackets
ugg outlet
ray ban sunglasses
coach canada
ugg sandals
burberry sale
toms shoes outlet
ralph lauren outlet
longchamp uk
canada goose outlet
yeezy boost 350
nike air max
yeezy 350 boost
yeezy boost
coach bags
ugg boots on sale
nike outlet online
beats by dre
tory burch outlet
nike shoes
coach outlet
canada goose
nike outlet store
ugg boots
birkenstock sandals
cheap ray bans
michael kors outlet online
nike shoes
polo ralph lauren outlet online
ugg boots for women
moncler jackets
christian louboutin
pandora outlet
canada goose jackets
canada goose sale
cheap uggs
north face outlet
coach outlet store
pandora charms
ugg boots
birkenstock outlet
nmd adidas
louis vuitton factory outlet
burberry outlet
ugg boots outlet
polo ralph lauren
coach factory outlet
ray ban sunglasses
red bottoms shoes
kate spade
ralph lauren sale clearance
ralph lauren uk
coach outlet store online clearances
michael kors outlet clearance
coach handbags
ray ban sunglasses
longchamp handbags
pandora uk
mulberry uk
mulberry handbags
michael kors outlet clearance
adidas yeezy
ugg boots
ray ban sunglasses
jordan shoes
adidas shoes
red bottom shoes
ralph lauren outlet online
ugg outlet
canada goose sale
toms outlet
michael kors uk
adidas outlet
michael kors outlet store
yeezy boost
pandora charms sale clearance
michael kors outlet
birkenstock sandals
pandora jewelry outlet
canada goose outlet
adidas outlet
coach outlet
pandora outlet
louboutin shoes
polo ralph lauren outlet
michael kors canada
kate spade handbag
coach factory outlet online
moncler outlet
michael kors outlet
discount ray ban sunglasses
michael kors outlet
nike store
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet
air jordans
coach outlet
ugg ustralia
michael kors canada
toms shoes outlet
oakley sunglasses
moncler
coach canada
james harden shoes
coach factory outlet
ray ban sunglasses
mulberry outlet
coach outlet
cheap uggs
coach outlet
cat boots
coach factory outlet
birkenstocks
pandora jewelry
nike huarache
ugg ustralia
hermes birkin
nike shoes for men
coach outlet store
birkenstock sandals
harden vol 1
canada goose sale
coach factory outlet
ugg boots
supreme
jordans
red bottoms
ugg outlet
cheap jordans free shipping
canada goose outlet
ray ban sunglasses discount
canada goose outlet
adidas yeezy
ralph lauren sale clearance
louis vuitton outlet store
ugg outlet
ralph lauren outlet
uggs outlet
coach outlet
cheap mlb jerseys
pandora jewelry
longchamp handbags
mbt shoes
toms shoes
coach factory outlet
pandora jewelry
cheap nfl jerseys
michael kors outlet store
adidas yeezy boost
ralph lauren outlet
cheap uggs
adidas nmd
coach factory outlet
valentino shoes
pandora jewelry
oakley sunglasses
coach factory outlet
jordan retro
moncler outlet
canada goose
coach outlet
coach outlet store
christian louboutin
ralph lauren outlet
supreme uk
burberry handbags
michael kors handbags
yeezy boost 350
michael kors outlet
helinlin 2017.9.2
_________________
20161107meiqing
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
mikede334Dołączył: 05 Gru 2017
Posty: 5

PostWysłany: Wto Gru 05, 2017 8:33 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

a co to za ustawa
_________________
pierścionki zaręczynowe
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
zzzzzDołączył: 02 Wrz 2017
Posty: 338

PostWysłany: Sro Gru 06, 2017 8:53 am    Temat postu: Re: , the trainer as well," Ward said. "He was the Odpowiedz z cytatem

uggs outlet
true religion outlet
nike soccer shoes
eagles jerseys
skechers shoes
chargers jerseys
gucci borse
seattle seahawks jerseys
mont blanc pens
uggs outlet
ugg outlet
ralph lauren outlet
ralph lauren outlet
reebok outlet
oakley sunglasses wholesale
atlanta falcons jerseys
pandora jewelry
mbt shoes
nike outlet
ecco shoes
polo outlet
miami dolphins jerseys
rolex replica
oklahoma city thunder
kate spade outlet
baltimore ravens jerseys
cheap nba jerseys
hermes belts
bills jerseys
gucci shoes
minnesota vikings jerseys
coach outlet online
los angeles lakers jerseys
fitflops sale clearance
ray ban sunglasses
salomon boots
jordan 8
nike roshe run
birkenstock outlet
ralph lauren uk
fitflops sale clearance
gucci outlet
pandora outlet
jimmy choo shoes
raiders jerseys
ray ban sunglasses outlet
canada goose
coach outlet
michael kors handbags
longchamp outlet
coach factory outlet
prada shoes
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet
polo ralph lauren
kate spade outlet
cheap jordans
redskins jerseys
colts jerseys
ralph lauren polo
coach outlet online
michael kors outlet
patriots jerseys
uggs outlet
carolina jerseys
mont blanc pens
jordan shoes
green bay packers jerseys
ferragamo outlet
ray ban sunglasses
cardinals jersey
true religion outlet
ugg outlet
kate spade handbags
ray ban sunglasses
cheap ray ban sunglasses
nike shoes
canada goose sale
mlb jerseys
oakley sunglasses
tods outlet
moncler outlet
polo ralph lauren
nike outlet store
ugg outlet
coach outlet
fitflops shoes
ugg outlet
michael kors outlet
nike outlet store
ray ban sunglasses outlet
nike shoes
coach factory outlet
carolina panthers jersey
coach outlet store online
michael kors canada
kate spade sale
jordan shoes
bruberry sale
nike outlet
rolex replica watches
new england patriots jerseys
ugg outlet
michael kors handbags
christian louboutin uk
soccer shoes
pandora charms
washington redskins jerseys
coach outlet online
browns jerseys
ecco sandals
christian louboutin outlet
cincinnati bengals jerseys
instyler max 2
nike outlet
air huarache
christian louboutin shoes
coach outlet
kate spade sale
ray ban sunglasses
air max 90
uggs outlet
air jordan 4
true religion outlet
pandora jewelry
cheap oakley sunglasses
clippers jersey for sale
jacksonville jaguars jersey
ferragamo shoes
ugg outlet
indianapolis colts jerseys
longchamp handbags
nike trainers shoes
uggs outlet
mont blanc outlet
coach factory outlet
coach outlet store online
christian louboutin outlet
nike tn pas cher
oakley sunglasses
polo ralph lauren
nhl jerseys
chiefs jersey
michael kors outlet
philadelphia eagles jerseys
chicago bulls jersey
birkenstock sandals
nike air max 90
michael kors handbags
jordan 4
coach outlet online
oakley sunglasses
christian louboutin shoes
cheap mlb jerseys
polo ralph lauren
ray ban sunglasses outlet
texans jerseys
new york jets jerseys
cheap ray bans
polo ralph lauren
michael kors handbags
ralph lauren outlet
dolphins jerseys
ralph lauren outlet
converse shoes
ralph lauren outlet
reebok shoes
air jordan uk
michael kors
christian louboutin outlet
49ers jersey
cheap nhl jerseys
ugg outlet
seahawks jersey
true religion outlet
nike trainers
oakley sunglasses wholesale
ugg outlet
snapbacks wholesale
mont blanc outlet
hugo boss sale
steelers jerseys
nike roshe
fitflops sale
oakley sunglasses wholesale
dallas cowboys jerseys
michael kors handbags
nike shoes
houston texans jerseys
san diego chargers jerseys
vikings jerseys
coach outlet
cheap oakley sunglasses
true religion outlet store
cheap jordans
fitflops
ugg outlet
hermes belt
jordan shoes
jets jersey
uggs outlet
coach outlet
converse trainers
coach outlet store
ed hardy outlet
cheap jordan shoes
michael kors handbags
oakley sunglasses wholesale
jordan shoes
uggs outlet
nike huarache
ed hardy uk
ralph lauren outlet
coach outlet
cheap oakley sunglasses
coach outlet
packers jerseys
kate spade handbags
moncler jackets
coach outlet
michael kors handbags
nike air huarache
coach outlet online
uggs outlet
christian louboutin shoes
cheap ray bans
miami heat
cheap ray bans
cheap ray bans
arizona cardinals jerseys
uggs outlet
oklahoma city thunder jerseys
cheap ray bans
golden state warriors
ralph lauren outlet
detroit lions jerseys
bears jerseys
michael kors outlet
nike air max
pandora outlet
polo ralph lauren
coach outlet online
coach outlet
ralph lauren uk
mbt shoes outlet
michael kors uk
ugg outlet
nike air huarache
uggs outlet
broncos jerseys
coach outlet
ray ban sunglasses
nike air jordan
san francisco 49ers jerseys
uggs outlet
discount oakley sunglasses
skechers outlet
coach outlet
coach outlet online
saints jerseys
kate spade sale
cheap jordan shoes
kate spade outlet
coach outlet
cleveland cavaliers jerseys
ray ban sunglasses outlet
nike store
lions jerseys
coach outlet store online
cheap nfl jerseys
cheap ray ban sunglasses
kate spade outlet
coach outlet online
ugg outlet
gucci sito ufficiale
yeezy shoes
jordan shoes
michael kors handbags
falcons jersey
ugg outlet
uggs outlet
pittsburgh steelers jersey
nike shoes
ralph lauren outlet
armani exchange
ray ban sunglasses outlet
ray ban sunglasses
fitflops sale
air jordan 8
michael kors uk
coach factory outlet
yeezy boost 350
michael kors uk
hugo boss outlet
cowboys jerseys
nike huarache
ravens jerseys
golden state warriors jerseys
ray ban sunglasses
nike outlet
armani outlet
adidas yeezy
cheap nike shoes
michael kors handbags
uggs outlet
oakley sunglasses
coach handbags
nike factory outlet
bengals jersey
nfl jerseys wholesale
san antonio spurs jerseys
tennessee titans jersey
fitflops sale clearance
nike trainers
christian louboutin outlet
nike air huarache
cheap jordan shoes
oakley sunglasses
ugg outlet
christian louboutin sale
basketball shoes
polo ralph lauren outlet
cheap ray bans
true religion jeans
oakley sunglasses
kate spade handbags
oakley sunglasses
cheap snapbacks
nike trainers
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
coach outlet online
louboutin shoes
ralph lauren outlet
denver broncos jerseys
michael kors handbags sale
miami heat jersey
michael kors outlet online
polo ralph lauren
replica watches
nike huarache
polo ralph lauren outlet
nike shoes
polo ralph lauren
canada goose outlet
pandora jewelry
pandora outlet
true religion jeans
ray ban sunglasses
christian louboutin shoes
titans jersey
buffalo bills jerseys
christian louboutin shoes
new york giants jerseys
christian louboutin outlet
ralph lauren outlet
salomon shoes
nike outlet
new york knicks jersey
new york knicks
cleveland cavaliers
san antonio spurs
new orleans saints jerseys
coach outlet
michael kors uk
coach outlet store online
michael kors outlet
coach outlet online
prada outlet
uggs outlet
oakland raiders jerseys
polo ralph lauren
fitflops sale clearance
boston celtics jersey
nba jerseys
canada goose jackets
air max 2015
tods shoes
michael kors handbags
giants jersey
nike outlet
cheap basketball shoes
instyler max
los angeles lakers
nike blazer pas cher
michael kors outlet
nike factory outlet
polo ralph lauren
boston celtics
coach factory outlet
burberry outlet
nike tn
nike blazer
polo ralph lauren
chicago bulls
pandora outlet
ed hardy clothing
nike factory store
coach outlet
ralph lauren outlet
oakley sunglasses
christian louboutin shoes
clippers jersey
ed hardy
ray ban sunglasses
nike huarache
ugg outlet
chicago bears jerseys
jimmy choo outlet
jaguars jersey
kansas city chiefs jerseys
yeezy boost 350 v2
coach factory outlet
true religion outlet store
cleveland browns jerseys
zzzzz
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Wielkopolski Portal Informacyjny Osób Niepełnosprawnych :: Forum Strona Główna -> Organizacje pozarządowe Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następny
Strona 1 z 4

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group