Zmiany w projekcie ustawy o języku migowym

kasiab, 13 lipiec, 2017 - 13:39
red.

Najwyższa Izba Kontroli wydała pozytywną opinię o zmianach planowanych w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania.

 

O ocenę projektu zwróciła się do NIK Komisja Ustawodawcza Senatu RP. Prace nad poprawieniem przepisów zainspirowane zostały wnioskami de lege ferenda sporządzonymi przez NIK po kontroli przeprowadzonej w sześćdziesięciu instytucjach państwowych, z którymi Polacy kontaktują się najczęściej. Były to urzędy wojewódzkie, urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy skarbowe, a także oddziały ZUS i komendy policji.

 

Jak wykazali inspektorzy NIK obecny poziom realizowania przepisów wynikających z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania jest bardzo niski. Nawet w instytucjach, w których podjęto jakiekolwiek działania, nie wzięto pod uwagę specyficznych potrzeb osób z dysfunkcjami słuchu. W konsekwencji osoby z niepełnosprawnością słuchową w dalszym ciągu mają utrudnioną drogę do pełnej samodzielności i w praktyce są wykluczane są z życia społecznego.

 

Urzędy tłumaczą swoje zaniedbania niską liczbą głuchoniemych petentów. Nie dostrzegają one jednak, że jest on niewielki, ponieważ poziom dostępności instytucji użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami jest wciąż niewystarczający.

 

Warto zaznaczyć, że projektowane zmiany w ustawie są zgodne z oczekiwaniami NIK i odpowiadają opracowanym przez tę instytucję wnioskom de lege ferenda.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz