RPO przeciwko ubezwłasnowolnieniu

marcinl, 22 styczeń, 2019 - 10:37
red.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich całkowite ubezwłasnowolnienie jest nie zgodne z konstytucją.

 

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie może zostać osoba, która u kończyła 13 rok życia, „jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem".  Ubezwłasnowolnienie całkowite - przeciwko któremu od dawna protestuje nie tylko RPO, ale również środowisko osób zniepełnosprawnościami - polega na niemożności zawarcia małżeństwa i sprawowania władzy rodzicielskiej, nawiązania stosunku pracy, sporządzenia testamentu oraz realizowania biernego i czynnego prawa wyborczego.Opinia Rzecznika Praw Obywatelskich o ubezwłasnowolnieniu całkowitym jest jednoznaczna: jest to instrument prawny niezgodny z zasadami wolności i godności człowieka oraz poszanowania jego życia prywatnego.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz