Rozporządzenie MEN

marcinl, 27 wrzesień, 2017 - 10:24
red.

14 września 2017 r. Minister Edukacji Narodowej opublikował swoje rozporządzenie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 

Nowego typu orzeczenia i opinie powinny być wydawane już od połowy września. Dokument ten dotyczy wyłącznie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające: orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o potrzebie nauczania indywidualnego, rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (WWR). Rozporządzenie niestety nie uregulowało wydawania przez poradnie innych opinii, np. o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz - pomimo zapewnień Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wspominany akt prawny nie określił również zasad wydawania opinii o potrzebie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, przysługującej uczniom bez orzeczeń.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

1405 komentarzy

Dodaj nowy komentarz