Głosowanie osób z niepełnosprawnościami w wyborach

marcinl, 15 październik, 2018 - 12:04
Martyna Sergiel

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców ma prawo do uzyskiwania informacji o właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

 

Istnieje też możliwość dowiedzenia się o warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania, a także terminie wyborów oraz godzinach głosowania.

 

Niepełnosprawny wyborca może również otrzymać informacje o  komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów. Osiągalna jest również wiadomość na temat warunków oraz form głosowania.

 

Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, przez Prezydenta Miasta Poznania telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej, po podaniu przez wyborcę jego nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania.

 

Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

 

Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze Poznania.

 

W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze Poznania (na obszarze tego samego okręgu wyborczego). Wniosek składa się w Urzędzie Miasta Poznania najpóźniej 16 października 2018 r.

 

Wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a, w lokalu wyborczym. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładki na karty.

 

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Osobą tą nie może być członek komisji wyborczej.

 

Natomiast obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

 

Miejski Zespół Wyborczy ds. przeprowadzenia wyborów w dniu 21 października 2018 r. do rad gmin i sejmików oraz wyborów prezydentów miast, burmistrzów i wójtów, uprzejmie informuje, że osoby niepełnosprawne ruchowo (poruszające się na wózkach inwalidzkich lub o kulach) będą mogły skorzystać z nieodpłatnego dowozu do lokali wyborczych w dniu 21 października 2018 roku w godzinach od 7:00 do 21:00.

 

Potrzebę dowozu do lokalu wyborczego należy zgłosić, dzwoniąc w dniach od 17 października do 19 października 2018 roku pod numer telefonu: (61) 8111111 do firmy EURO - TAXI.

 

 Źródło informacji dostępne jest tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz