Sprawozdania finansowe za 2019 r.

marcinl, 11 marzec, 2019 - 10:37
red.

Do dnia 30 kwietnia 2019 r. sprawozdanie finansowe za 2018 r. lub „oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego za 2018 r. należy dostarczyć do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON.

 

Zgodnie z obowiązującym prawem wnioskodawca przedstawia Funduszowi sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości. Beneficjentami, którzy muszą sporządzić sprawozdania finansowe to podmioty określone w ustawie o rachunkowości.

 

Wnioskodawca, który nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego za 2018 r. zgodnie z przepisami o rachunkowości, przedstawia oświadczenie, w którym wskazuje, że nie jest zobowiązany do jego sporządzania i złożenia.

 

Podmioty starające się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami będące mikro - lub małymi przedsiębiorstwami nie mają obowiązku przekazywania sprawozdań finansowych oraz oświadczeń o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych.

 

Niezłożenie sprawozdania finansowego za 2018 r. bądź „oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego za 2018 r.” w terminie do 30 kwietnia 2019 r. skutkuje wstrzymaniem wypłaty dofinasowań.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz