Międzynarodowa współpraca się opłaca

marcinl, 18 marzec, 2019 - 10:31
red.

28 marca 2019 r. w godz. 11:00 - 15:00 Grupa Profesja i Fundacja Partycypacji Społecznej zapraszają do Poznania na wydarzenie zatytułowane „Jak pozyskać granty na współpracę ponadnarodową?”.

 

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Grupy Profesja przy ulicy Sieradzka 4c w Poznaniu. Będzie ono dotyczyło projektu „Międzynarodowa współpraca się opłaca". W jego trakcie zostaną omówione zasady ubiegania się o granty na wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań we współpracy ponadnarodowej.

 

Organizatorzyzapraszają wszystkich przedstawicieli:

 

- podmiotów odpowiedzialnych za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami

- administracji publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne

- jednostek samorządu terytorialnego, np. gmin, powiatów

- ogólnopolskich stowarzyszeń i związków jednostek samorządu terytorialnego, np. związków gmin

- instytucji rynku pracy, np. agencji zatrudnienia, urzędów pracy

- instytucji pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej

- szkół i placówek systemu oświaty, np. kuratoriów oświaty, zakładów doskonalenia zawodowego

- uczelni, np. prywatnych i publicznych szkół wyższych; przedsiębiorstw, np. jednoosobowych, średnich

- organizacji pozarządowych, np. fundacji, stowarzyszeń

- podmiotów ekonomii społecznej, np. spółdzielni socjalnych

- partnerów społecznych zgodnie z definicją przyjętą w POWER, np. związków zawodowych, organizacji pracodawców

- federacji lub związków organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związków stowarzyszeń, federacji organizacji pozarządowych

- jednostek naukowych, w tym instytutów badawczych np.: uczelni wyższych

 

Budynek, w którym odbędzie się spotkanie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednakże organizator prosi o wcześniejszą rejestrację.

 

Link do rejestracji znajduje się tutaj.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz