Ekspert współczuje trzeciemu sektorowi

marcinl, 20 luty, 2014 - 18:29
Łukasz Orylski

Z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu wczoraj (19.02.) odbyło się spotkanie prezentujące otwarty konkurs ofert w dziedzinie pomocy społecznej oraz konkurs w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na rok bieżący. Sala konferencyjna poznańskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk zgromadziła wielu zainteresowanych; nie tylko przedstawicieli organizacji pozarządowych, ale także m.in. podmiotów gospodarczych i klubów sportowych. Przypomnijmy, że pierwszy z wymienionych konkursów realizowany jest ze środków samorządu województwa wielkopolskiego i koncentruje się wokół następujących obszarów tematycznych: wsparcia rodziny, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Natomiast program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, w zmodyfikowanej formule skupia się wokół priorytetów: małe inicjatywy, aktywne społeczeństwo, aktywni obywatele, a także silne organizacje pozarządowe.  W obu konkursach wnioski można zgłaszać do 7. marca. Zasadniczo w każdym z nich jedna organizacja może złożyć tylko jeden wniosek (wyjątki dotyczą statusu partnera w konkursie ROPS oraz oddziałów terenowych danego podmiotu posiadających odrębną osobowość prawną – dotyczy FIO).

 

Zarówno obecny na spotkaniu członek Zarządu Województwa Tomasz Bugajski, jak i pracownicy ROPS podkreślali dobrą współpracę samorządu i samego Ośrodka z oferentami. W toku oceny wniosków promowane będą m.in.: modelowy, innowacyjny lub systemowy charakter projektów, inicjatywy realizowane poza miastami grodzkimi, oferty wspólne lub realizowane w partnerstwach. Skonstruowanie punktacji faworyzującej takie działania zdaniem decydentów służyć będzie wyrównywaniu różnic między subregionami w ramach województwa oraz wsparciu „raczkujących” organizacji wiedzą i zasobami pozarządowych liderów. Warto pamiętać, iż w obszarze działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami realizowane będą głównie działania, w których osoby te uznać można za beneficjentów pośrednich.

 

Na dofinansowanie mogą liczyć bowiem przedsięwzięcia:

 

1. Realizacja modelowych działań wspierających rodziny osób z niepełnosprawnością i/lub przewlekle chorych:


- skierowanych do dzieci, których rodzic/rodzice jest/są osobą/osobami z niepełnosprawnością i/lub przewlekle chorą/chorymi,

- skierowanych do rodzeństwa osób z niepełnosprawnością i/lub przewlekle chorych.

 

2. Promocja wśród dzieci i młodzieży pozytywnych postaw w stosunku do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

3. Zapewnienie opieki osobom z niepełnosprawnościami i terminalnie chorym poprzez działalność hospicyjną lub wolontariat szpitalny.

 

Wsparciu inicjatyw adresowanych bezpośrednio do osób z niepełnosprawnością służyć będą środki PFRON, pozostające w dyspozycji ROPS, o które aplikować będzie można już w maju.

 

Podczas spotkania zgłoszono wiele pytań i uwag, co do aktualnego kształtu konkursu ofert w dziedzinie pomocy społecznej. Osoby wypowiadające się krytykowały m.in. uznaniowy charakter oceny wniosku według kryteriów innowacyjności, modelowego i systemowego. Potencjalni oferenci skarżyli się też na fakt, że ocena merytoryczna, do której mają prawo wglądu ma charakter tylko punktowy, a nie opisowy, co utrudnia doskonalenie wniosków w kolejnych edycjach. Niepokój wzbudziło też kryterium jakości dotychczasowej współpracy oferenta z ROPS, zwłaszcza w kontekście deklaracji szczególnego wspierania organizacji początkujących. Reprezentantki Ośrodka wyjaśniały, że ocenie podlega także współpraca podejmowana przez osoby zaangażowane w realizację projektu, którą prowadziły one na rzecz podmiotów innych niż aktualny oferent. Z kolei przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku sygnalizował problemy, jakie podobne placówki mają w realizacji projektu w okresie wakacji akademickich (a dofinansowany projekt musi zostać zrealizowany między połową maja a końcem listopada). Także działacze organizacji wspierających osoby z niepełnosprawnością postulowali dłuższy (np. roczny) horyzont czasowy realizacji dofinansowanych przez samorząd inicjatyw.

 

Założenia tegorocznej edycji Programu FIO omówił Paweł Szczyrski, kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, a zarazem ekspert Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Prelegent stwierdził, że współczuje organizacjom pozarządowym, ponieważ bardziej opłaca się pisać wnioski „pod ekspertów”, niż tworzyć projekty „z potrzeby serca”. Wskaźnik projektów dofinansowanych w ramach omawianego programu wynosi około 15%, można odnieść wrażenie, że co rok sukces odnoszą te same podmioty. Do aplikowania może też zniechęcać konieczność wykazania się znaczącym wkładem własnym. Liczne pytania dotyczyły niejasności w regulaminie programu. Okazuje się np., że – zdaniem eksperta – jeden nieodpłatny występ osoby prowadzącej działalność artystyczną podczas festynu organizowanego przez stowarzyszenie wystarczy, aby cały projekt zakwalifikować jako realizowany w partnerstwie międzysektorowym, co jest wysoko punktowane. Podczas dyskusji wskazywano na trudności w pozyskiwaniu w ramach FIO środków na realizację projektów o charakterze kulturalnym, czy też służących wsparciu osób niesamodzielnych.

 

Choć spotkanie chwilami nużyło, to warto zaakcentować jego wysoki poziom merytoryczny i możliwość zgłaszania krytycznych uwag pod adresem omawianych programów. Nie była to, zatem „akademia ku czci”, jakie zdarzają się także w trzecim sektorze. Miejsce spotkania dostępne było dla osób poruszających się na wózkach.

 

Więcej informacji o konkursie ROPS znaleźć można na stronie www.rops.poznan.pl/aktualnosci/otwarty-konkurs-ofert-w-dziedzinie-pomocy-spolecznej-w-2014-r.html. Szczegółowych informacji dotyczących Programu FIO należy zaś poszukiwać pod adresem: www.pozytek.gov.pl/FIO,2014,3504.html.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz