Szkoły otwarte dla osób z niepełnosprawnościami?

marcinl, 3 lipiec, 2018 - 07:44
red.

Pojawiające się niekiedy w mediach informacje o zamykaniu dzieci z zespołem Aspergera w domach i niewpuszczaniu ich do szkół są spowodowane nieznajomością prawa, które obowiązuje od 2017 r.

 

Nieznajomość regulacji prawnych ze strony części placówek edukacyjnych, organów prowadzących, poradni, a także samych rodziców jest źródłem bałaganu informacyjnego. Tymczasem Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w/s warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w § 6. 1 wskazuje, że: „Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny określa w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen, o których mowa w ust. 4 lub 9 - wybrane zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów”. Ponadto dziecko z niepełnosprawnościami nie musi posiadać orzeczenia o kształceniu indywidualnym, aby mieć zajęcia indywidualne w szkole. Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN przypomina też, że w subwencji oświatowej ujęte są środki na zapewnienie uczniom z niepełnosprawnościami formy zajęć, dostosowanej do ich potrzeb. Wiceminister edukacji wskazała, że w przypadku ucznia z autyzmem czy niepełnosprawnościami sprzężonymi kwota bazowa na jedno dziecko wynosi rocznie ponad 50 tys. zł.

 

Rodzice, zatem powinni pamiętać, że są środki na to, aby realizować indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. Te pieniądze powinny być wydane wyłącznie na realizację wsparcia dziecka z niepełnosprawnościami.

 

Więcej informacji i źródło artykułu można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz