Stowarzyszenie Na Tak zatrudni asystentów/opiekunów

marcinl, 7 marzec, 2019 - 10:45
red.

Stowarzyszenie Na Tak zatrudni asystentów/opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Stowarzyszenie realizuje projekt „Dorośli - niezależni - w praktyce. Wdrożenie modelu wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku życia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

 

Stowarzyszenie zatrudni osoby na stanowisko asystentów/opiekunów osób niepełnosprawnych. Poszukujemy 3 osób z doświadczeniem, sumiennych, zaangażowanych i komunikatywnych. Najważniejszą zasadą w naszej pracy jest uszanowanie podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Wymagania konieczne:

 

- wymagany zawód opiekuna medycznego lub absolwenta przedmiotów medycznych

- doświadczenie w realizacji usług na rzecz osób z niepełnosprawnościami

- doświadczenie zawodowe nie krótsze niż 2 lata

 

Wymagania dodatkowe:

 

- znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania systemu opieki i pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich otoczenia

- sprawne korzystanie z pakietu MS Office, poczty elektronicznej i Internetu

 

Zakres obowiązków obejmuje w szczególności:

 

- świadczenie opieki nad osobą z niepełnosprawnością intelektualną w ramach usługi przerwy regeneracyjnej

- pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb, spożywaniu posiłków, utrzymaniu higieny osobistej, czystości, zagospodarowanie czasu wolnego, pomoc w przemieszczaniu się; wspomaganie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną

- osoby te będą zaangażowane zarówno w razie potrzeb w opiece stacjonarnej nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną w Domu Krótkiego Pobytu, głównie jednak będą angażowani do zapewnienia usług przerwy regeneracyjnej w miejscu zamieszkania

- świadczenie usług w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby

 

Dodatkowe cechy i predyspozycje:

 

- zaangażowanie i odpowiedzialność

- umiejętność pracy w zespole

- dobra organizacja pracy własnej

- empatia

 

Oferujemy:

 

- zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie

- udział w bardzo ciekawym i innowacyjnym projekcie

- pracę w interdyscyplinarnym zespole specjalistów

 

Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie. Wymiar czasu pracy - 80 godzin miesięcznie/osobę przez 30 miesięcy.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 marca 2019 roku.

Termin zatrudnienia: planowany od marca 2019 roku do sierpnia 2021 roku.

 

Dokumenty rekrutacyjne (CV) prosimy przesyłać na adres: cud@natak.pl.

 

Stowarzyszenie odpowie tylko na wybrane oferty.

 

Prosimy o wpisanie przez kandydata do CV następującej klauzuli: Oświadczam, że zostałem/am poinformowany, że: administratorem moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest Stowarzyszenie Na Tak z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Płowieckiej 15 (dalej jako „Stowarzyszenie”),mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Stowarzyszenia pod adresem e-mail inspektor@natak.pl. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi mi wzięcie udziału w rekrutacji, moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego, podstawą prawną przetwarzania moich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. usprawiedliwiony interes Stowarzyszenia. Interesem tym jest wybór najlepszego kandydata/kandydatki na stanowisko, odbiorcą moich danych będą podmioty dostarczające Stowarzyszeniu usługi IT (w szczególności serwery i pocztę elektroniczną), moje dane będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy po upływie okresu przedawnienia roszczeń związanych z rekrutacją, mam prawo do: dostępu do moich danych osobowych, sprostowania moich danych osobowych, żądania usunięcia moich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych, wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu moich danych osobowych, złożenia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Jeżeli kandydat/kandydatka jest zainteresowany tym, aby Stowarzyszenie brało pod uwagę jego kandydaturę w innych rekrutacjach prowadzonych przez Stowarzyszenie, prosimy o dodanie dodatkowo poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych do Stowarzyszenia dokumentach rekrutacyjnych dla potrzeb realizacji przyszłych rekrutacji.

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że jeżeli wyrażę powyższą zgodę to wyrażenie powyższej zgody jest całkowicie dobrowolne oraz że jej wyrażenie lub nie pozostaje bez wpływu na proces rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję. Stowarzyszanie będzie przetwarzać moje dane osobowe dodatkowo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie mojej zgody, moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przeze mnie zgody, co mogę uczynić w każdej chwili oraz że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem czynności podjętych przez Stowarzyszenie w okresie obowiązywania zgody, będę posiadać ponadto prawo przenoszenia danych.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz