Stowarzyszenie Na Tak zatrudni asystentów

t.wojczak@pion.pl, 6 marzec, 2019 - 13:17
red.

Stowarzyszenie Na Tak zatrudni asystentów osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Stowarzyszenie realizuje projekt „Program usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z Wielkopolski” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, oś Priorytetowa VII: Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

 

Poszukujemy 6 osób z doświadczeniem, sumiennych, zaangażowanych i komunikatywnych. Najważniejszą zasadą w naszej pracy jest uszanowanie podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Wymagania:

- kwalifikacje zawodowe asystenta osoby niepełnosprawnej, lub asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

- lub doświadczenie w realizacji usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

-  znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania systemu opieki i pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich otoczenia,

- sprawne korzystanie z pakietu MS Office, poczty elektronicznej i Internetu.

 

Zakres obowiązków obejmuje w szczególności:

- świadczenie usług w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby

- wspieranie osób z niepełnosprawnością w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania

- umożliwienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną pełnego i aktywnego udziału

w życiu społecznym

- prowadzenie dokumentacji z realizacji usług – m.in. dziennik czynności usług asystenckich

 

Dodatkowe cechy i predyspozycje:

•zaangażowanie i odpowiedzialność,

•umiejętność pracy w zespole,

•dobra organizacja pracy własnej,

•empatia.

 Oferujemy:

•zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie,

•udział w bardzo ciekawym i innowacyjnym projekcie,

•pracę w interdyscyplinarnym zespole specjalistów.

 

Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie. Wymiar czasu pracy – 35 godzin miesięcznie/osobę przez 30 miesięcy.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 marca 2019 roku.

Termin zatrudnienia: planowany od marzec/kwiecień 2019 roku do sierpnia 2021 roku.

Dokumenty rekrutacyjne (CV) prosimy przesyłać na adres: cud@natak.pl.

 

Stowarzyszenie odpowie tylko na wybrane oferty.

Prosimy o wpisanie przez kandydata do CV następującej klauzuli:

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany, że: administratorem moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest Stowarzyszenie Na Tak z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Płowieckiej 15 (dalej jako „Stowarzyszenie”),mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Stowarzyszenia pod adresem e-mail inspektor@natak.pl. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi mi wzięcie udziału w rekrutacji, moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego, podstawą prawną przetwarzania moich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. usprawiedliwiony interes Stowarzyszenia. Interesem tym jest wybór najlepszego kandydata/kandydatki na stanowisko, odbiorcą moich danych będą podmioty dostarczające Stowarzyszeniu usługi IT (w szczególności serwery i pocztę elektroniczną), moje dane będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy po upływie okresu przedawnienia roszczeń związanych z rekrutacją, mam prawo do: dostępu do moich danych osobowych, sprostowania moich danych osobowych, żądania usunięcia moich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych, wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu moich danych osobowych, złożenia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Jeżeli kandydat/kandydatka jest zainteresowany tym, aby Stowarzyszenie brało pod uwagę jego kandydaturę w innych rekrutacjach prowadzonych przez Stowarzyszenie, prosimy o dodanie dodatkowo poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych do Stowarzyszenia dokumentach rekrutacyjnych dla potrzeb realizacji przyszłych rekrutacji.

Oświadczam, że zostałem poinformowany, że jeżeli wyrażę powyższą zgodę to wyrażenie powyższej zgody jest całkowicie dobrowolne oraz że jej wyrażenie lub nie pozostaje bez wpływu na proces rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję. Stowarzyszanie będzie przetwarzać moje dane osobowe dodatkowo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie mojej zgody, moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przeze mnie zgody, co mogę uczynić w każdej chwili oraz że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem czynności podjętych przez Stowarzyszenie w okresie obowiązywania zgody, będę posiadać ponadto prawo przenoszenia danych.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz