Projekt Feniks

marcinl, 9 luty, 2018 - 09:28
red.

Od 30 czerwca 2017 r. do 29 września 2018 r. Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, jako partner Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu realizuje projekt „Feniks”.

 

Projekt ten jest częścią Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -- 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe. Jego głównym celem jest zmniejszenie skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym ludzi zamieszkujących Miasto Poznań. W ramach projektu Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi realizuje następujące zadania:

 

1) Klub Integracji Społecznej, prowadzony w raz Miejskim Ośrodkiem Pomoc Rodzinie. Program adresowany jest do 280 osób bezrobotnych i biernych zawodowo. W ramach KIS uczestnicy będą mogli skorzystać z:

 

- warsztatów grupowych w zakresie rozwijania umiejętności społecznych, umiejętności poszukiwania pracy

- doradztwa zawodowego

- konsultacji psychologicznych i doradztwa w zakresie umiejętności osobistych

- kursu zarządzania finansami osobistymi

- kursu zrządzania wizerunkiem

- indywidualnego wsparcia specjalisty w zakresie poszukiwania pracy (trenera pracy)

- kursu języka angielskiego

- uczestnicy KIS będą mogli również podnieść swoje kwalifikacje na rynku pracy w kursach zawodowych oraz wziąć udział w kilkumiesięcznych stażach zawodowych

 

2) Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Program adresowany jest do 395 osób niepełnosprawnych, które będą mogły skorzystać z działań ukierunkowanych na podnoszenie ich kompetencji społecznych i zawodowych, a także z indywidualnego poradnictwa aktywizacyjnego w zakresie kompetencji życiowych. Formy wsparcia przewidziane w programie:

 

- warsztaty grupowe w zakresie rozwijania umiejętności społecznych, umiejętności poszukiwania pracy, itp.

- indywidualne doradztwo zawodowe

- indywidualne wsparcie specjalisty w zakresie poszukiwania pracy

- szkolenia zawodowe indywidualne i grupowe

- zatrudnienie wspomagane (wsparcie trenera pracy pomagającego osobie niepełnosprawnej w adaptacji w nowym miejscu pracy)

- konsultacje psychologiczne i doradztwo w zakresie umiejętności osobistych

- poradnictwo aktywizacyjne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych

- praca nad usamodzielnianiem w ramach kontraktu z Trenerem Aktywności

- udział w Integracyjnym Wyjeździe Aktywizacji Społeczno-Zawodowej

- wsparcie instruktora usamodzielniania - rehabilitanta, logopedy

- staże zawodowe

- poradnictwo prawne

 

3) Wsparcie dla osób pracujących. Program dedykowany jest 150 osobom pracującym zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Uczestnikom oferowane są indywidualne doradztwo zawodowe mające na celu diagnozę kwalifikacji i kompetencji oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania. W ramach projektu dla każdej grupy przewidziany jest wyjazd szkoleniowy. W trakcie wyjazdu uczestnicy będą brali udział w:

 

- grupowych warsztatach umiejętności psychospołecznych

- indywidualnych konsultacjach psychologicznych

- indywidualnym poradnictwie prawnym

 

Ponadto uczestnikom programu Organizatorzy oferuję możliwość udziału w kursach zawodowych podnoszących kwalifikacje.

 

Biuro projektu mieści się w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 19 na trzecim piętrze (pokoje 3.19 do 3.21). Ponadto informacji o projekcie udzielą: Paulina Ochamnowicz pod numerem telefonu: 503 961 468 i Michał Cichocki: 601 489 337.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz