Program „Aktywny samorząd 2018”

marcinl, 7 luty, 2018 - 10:36
red.

Startuje program „Aktywny samorząd” stanowiący wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Datę rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala samorząd powiatowy.

 

Zarząd PFRON określił kierunki działań oraz warunki brzegowe, które będą obowiązywały realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku. Przyjmowanie przez Fundusz wniosków powiatów o przyznanie środków finansowych na realizację projektu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami potrwa do końca lutego. Głównym celem programu „Aktywny samorząd" jest likwidacja lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich podzielono na obszary i zadania. Projekt zakłada m.in. pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym czy pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej - dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką. Na moduł II programu „Aktywny samorząd” składają się działania mające na celu pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej, a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

 

W bieżącym roku dofinansowanie kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

 

1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia - do 1000 zł,

2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4000 zł,

3. opłaty za naukę (czesne) - wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

 

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może zostać zwiększony nie więcej niż o:

 

1. 700 zł - w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy

2. 500 zł - w przypadku, gdy osoba z niepełnosprawnością ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania

3. 300 zł - w przypadku  osób z niepełnosprawnościami posiadającymi Kartę Dużej Rodziny,

4. 300 zł - w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki

5. 300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2017 lub w 2018 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych

 

Jeśli osoba niepełnosprawna kształci się jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Udzielenie dofinansowania powyżej kwoty 1500 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

 

Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązani są tylko wnioskodawcy, którzy pracują. Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolnieni są wnioskodawcy, których przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz