Program "Partner 2006"

pionadmin, 13 październik, 2005 - 11:39
Łukasz Cholewicki

28 września 2005 r. Rada Nadzorcza PFRON przyjęła uchwałę o realizacji programu "Partner 2006 - wsparcie projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe".

Program stanowi kontynuację realizowanego w latach 2000 - 2005 przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programu p.n. "Partner - wspieranie zadań realizowanych przez organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych"
Za cel strategiczny programu przyjęto wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez działania podejmowane przez organizacje pozarządowe.


Nowy program zawiera nieco zmieniony katalog udzielanej w jego ramach pomocy. Katalog skonstruowany został - zgodnie z zaleceniami Najwyższej Izby Kontroli - tak, aby nie dublowały się zadania zawarte w SPO RZL i innych programach krajowych.
Znacznie rozszerzono Definicje pojęć, gdzie znalazły się między innymi definicje: organizacji pozarządowych, wkładu własnego czy wkładu prywatnego.


Program różnicuje wysokość i zakres pomocy, uzyskiwanej w jego ramach. W związku z tym organizacje pozarządowe działające na rzecz pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne biorące udział w programie mogą otrzymać ze środków PFRON na realizację każdego z projektów kwotę nie wyższą niż 50 proc. wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji projektu - pozostałe organizacje - 80 proc.

Inaczej kształtuje się również wysokość wkładu prywatnego; w przypadku organizacji działających na rzecz pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne co najmniej 3 proc. wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji projektu musi zostać wniesione w postaci wkładu prywatnego, zaś pozostałe organizacje muszą wnieść co najmniej 1 proc. wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji projektu.

Z pomocy w ramach programu będą mogły skorzystać organizacje, które udokumentują prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lata.

Nowością w programie jest również opracowanie i zamieszczenie w nim (a nie w procedurach realizacji) katalogu wydatków kwalifikowalnych, które dają beneficjentom jasność i pewność sytuacji zakwalifikowania i rozliczenia kosztów realizowanych zadań.

Program ten realizowany będzie w dwóch modułach: A i B.
Moduł A obejmuje dofinansowanie projektów dotyczących działań w trybie wieloletnim, natomiast moduł B - dofinansowanie projektów dotyczących działań jednorazowych. Ponadto w przypadku modułu B nie ma obowiązku zawierania umów wieloletnich. Podkreślić jednocześnie należy, że uczestnictwo organizacji w module A programu nie wyklucza możliwości uczestniczenia w module B.


Program "Partner 2006" obowiązywał będzie na terenie całego kraju do dnia 31 grudnia 2007r.

Do tego czasu przewiduje się przeprowadzenie nowelizacji rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 31 grudnia 1999r. w sprawie zlecania przez PFRON organizacjom pozarządowym oraz jednostkom samorządu terytorialnego zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej, która trwale ustabilizuje system wsparcia organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. Jednocześnie w celu zagwarantowania płynności w realizacji pomocy dla organizacji pozarządowych program zakłada, że zawarte w jego ramach umowy obowiązywać będą do końca roku, w którym wejdzie w życie nowelizacja wspomnianego rozporządzenia.

0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz