Konkurs Wojewody

pionadmin, 25 luty, 2005 - 20:19
Łukasz Cholewicki

Wojewoda Wielkopolski ogłosił konkurs na realizację programu pod nazwą: Realizacja zadań świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych w szczególności poprzez rehabilitację, aktywizację zawodową, organizację systematycznych zajęć sportowych oraz imprez integracyjnych. Termin składania ofert upływa z dniem 15 marca 2005 r.

Działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Wojewoda Wielkopolski uprzejmie informuje o możliwości składania ofert dotyczących realizacji programu.

 

Preferowane będą:

 - oferty, w których realizację będą bezpośrednio zaangażowani odbiorcy działań,
 - oferty, które w szczególności dotyczyć będą rehabilitacji połączonej z edukacją i wypoczynkiem, aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz organizacji czasu wolnego poprzez uprawianie sportu,


 - oferty, oparte na współpracy z instytucjami samorządowymi i innymi partnerami,
 - oferty zakładające udział własny środków finansowych podmiotu realizującego zadanie.

Oferta, której wzór znajduje się stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, powinna zawierać:
 

1.szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,

2.termin i miejsce realizacji zadania,

3.kalkulację przewidzianych kosztów realizacji zadania, uwzględniającą udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych,

4.informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących na możliwość wykonania zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na

realizację danego zadania od innych podmiotów i instytucji.

Warunkiem rozpatrzenia oferty o dotację jest:

1.zamieszczenie w ofercie precyzyjnie sporządzonego opisu planowanego działania,

2.przedstawienie aktualnego wyciągu z rejestru sądowego,

3.przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za

ubiegły rok lub - w wypadku krótszej działalności - za miniony okres,

4.przedstawienie posiadanych rekomendacji i opinii o działalności podmiotu,

5.przedstawienie statutu.


Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru będą zgodne z § 29 - 32 ww. Ustawy


o pomocy społecznej.

Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2005 r.
Wojewoda Wielkopolski na powyższe zadanie przeznaczy kwotę w wysokości 320.000 zł.
Wojewoda Wielkopolski zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości kwoty.

Zgłoszenia należy składać w  Wydziale Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 61-713 Poznań,  Al. Niepodległości 16/18, pokój 772 VII piętro budynek A. 

 

W przypadku nadesłania oferty pocztą, o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wojewoda Wielkopolski niniejszym zaprasza partnerów, o których mowa w art. 25 ust.1

ww. ustawy o pomocy społecznej do składania ofert na realizację zadania.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (061) 8 541 846 lub 8 541 647.


0 komentarzy

Dodaj nowy komentarz